Pääkirjoitus

Yllättävää osaamista tulevalle vuodelle

Mitä piilossa olevaa ja yllät­tävää osaa­mista voisi löytää vuonna 2024? Osaamista kertyy monissa eri­lai­sissa ympä­ristöissä, kuten työ­elämässä, arjessa, har­ras­tuk­sien parissa ja perhe-elämän kautta. Kaikki­alla syntyvä osaa­minen on arvo­kasta ja usein ei tule aja­tel­leeksi, että osaa paljon enem­män kuin on huomannutkaan.

Seinäjoen kansalaisopistolta voi löytyä merki­tyk­sel­listä ja osaa­mista kar­tut­tavaa teke­mistä, oli sitten kyseessä lapsi, joka etsii itsel­leen miele­kästä harras­tusta, nuori, joka etsii elä­mäl­leen omaa ura­polkua tai aikui­nen, joka etsii elämälleen hengäh­dys­hetkiä. Tutustu­malla ennakko­luu­lotto­masti Seinä­joen kaupungin runsaa­seen kult­tuuri-, harrastus- ja koulutus­tar­jontaan voi löy­tää itsensä yllät­tävän taidon ääreltä.

Seinäjoen kansalaisopisto kerää vuosit­tain toimin­nas­taan asiakas­palau­tetta, josta näh­dään tär­keitä suunta­viivoja tule­vai­suutta silmällä pitäen. Asiakas­toi­veiden perus­teella on luotu toteu­tus­muo­doiltaan ja kestoil­taan eri­laisia kursseja mm. koko luku­kauden kurs­seista lyhyt­kurs­seihin sekä kesä­lei­rei­hin. Tarjonta antaa mahdol­li­suuden löytää kurssi­vali­koimasta juuri omiin tar­peisiin ja tilan­teisiin sopi­via kursseja. Tämän usko­taan olevan yksi menes­tys­tekijä siinä, että menneenä luku­vuonna kansalais­opisto kasvatti opis­kelija­määrää jopa 7 %.

Asiakkaat arvostavat iästä riip­pu­matta mah­dol­li­suuksia itsensä kehit­tämi­seen, uuden oppi­miseen ja oman hyvin­voinnin lisää­miseen. Näihin teemoihin Seinä­joen kansa­lais­opisto panostaa tule­vina vuosina opinto­piste­kurssien muodossa. Opinto­piste­kurssilla voi saada viral­lisen opinto­pistey­tetyn suoritus­mer­kinnän, jonka avulla voi todentaa kansa­lais­opistolla hankittua osaa­mista. Intoa opinto­piste­kurssien suorit­ta­miseen voi hakea luke­malla Eljakim Järvisestä kertovan artik­kelin Rohkeilla askelilla uusille poluille (artikkeli julkaistaan 8.1.2024). Hän täydensi kansa­lais­opiston kurssin kautta omaa osaa­mistaan ja löysi sitä kautta rohke­utta free­lancerina toimimiseen.

Jokainen kokeilu erilaisen, uuden tai jo tutun kurssin parissa vie jokaista meistä eri osaa­misen äärelle. Terve­tuloa vahvis­tamaan jo olemassa olevaa tai piilossa olevaa osaa­mista Seinä­joen kansa­lais­opistolle!

Satu Haarala
Seinäjoen kansalaisopiston apulaisrehtori