KuvataidePäivi Rintaniemi tuo saven Taidehallin kevääseen

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen, Laura Köönikkä ja Elina Teitti Kuva Sofia Rintaniemi

Päivi Rintaniemi ja saviveistos

Savi muovautuu Päivi Rintaniemen käsissä toisi­naan jopa uhmaa­maan paino­voimaa. Seinä­joke­lais­taitei­lijan näyttely Calix on Seinä­joen taide­hallin Hallin ensim­mäinen yksi­tyis­näyttely, joka esit­telee mittavan taiteel­lisen uran tehneen taitei­lijan uusinta tuotan­toa.

Rintaniemen savi­veistos­ten yksin­kertai­nen, hauras mutta stabiili muoto antaa ylei­sölle mahdol­lisuu­den keskit­tyä pelkis­tet­tyyn, fyysi­seen pintaan ja pysäy­tet­tyyn liik­keeseen. Vaati­matto­mana pide­tyllä savella materi­aalina on vahva luonne. Rinta­niemen käsissä savesta on muovau­tunut vuosi­kymmenien saatossa tuhan­sia esineitä, veis­toksia, pin­toja ja muotoja.

— Työmenetelmäni ovat hyvin yksin­kertai­set ja perin­teiset – käsin­raken­nuksen väli­neinä savi ja veitsi. Jois­sain teoksissa olen käyt­tänyt myös muita materi­aaleja kuten betonia ja rauta­lankaa, Päivi Rinta­niemi kertoo.

Calix tuo näyttely­tilasta esiin jälleen aivan uuden, vielä ylei­sölle tunte­mat­toman puolen.

Taiteilija prosessoi saven avulla maailman omituisuuksia, tragedioita ja iloa.

— Hyvin kansain­väli­senä alka­neen näyt­tely­ohjelmamme osana paikal­lisen taitei­lijan näyt­tely merkit­see Taide­hallille yhte­yttä ja vuoro­vaiku­tusta omiin juuriin ja aluee­seen, jossa toimimme. Rintaniemen veis­tokset rouhe­assa, betoni­sessa Hallissa tuntui mieltä kutkut­tavalta ja toimi­valta yhdis­tel­mältä. Samalla uskomme, että näyt­tely kiin­nostaa niin paikal­li­sesti kuin laajem­paakin yleisöä, kertoo taide­tuottaja Pii Anttila näyttely­valinnan taustoista.

Taiteilija prosessoi saven avulla maailman omitui­suuksia, tragedi­oita ja iloa.

— Savi tarjoaa mahdol­lisuu­den medita­tiivi­seen työsken­telyyn ja vuoro­puheluun. Ja onhan sillä myös oma mysti­nen puolensa muistut­taessaan meitä men­neistä suku­polvista, Rintaniemi kertoo.

Mikroskooppisen pienistä rakeista muodos­tuva savi on iki­aikainen, historial­linen materi­aali. Latinan­kielinen sana calix tarkoit­taa maljaa.

Rintaniemi on tehnyt menestyk­sek­kään uran taiteel­lisella työllään niin Suomessa kuin ulko­mailla. Taitei­lijana hän puhuu teos­tensa äärellä asioista ja elämän kääntö­kohdista sanoil­la, joihin kuuli­jan on helppo samaistua. Hänen näyt­telynsä ja teok­sensa usein kanta­vatkin nimiä arki­sesta todel­lisuu­desta. Tutkijan lailla hän pohtii taitees­saan ihmi­syyttä, sitä mitä näemme muissa ja miten voimme välittää toisis­tamme huomaa­malla taiteen kautta asioiden yksin­kertai­suuden ja kauneuden.

Näyttelyn yhteydessä keskus­tellaan taiteen teke­mistä ja sen merki­tyksiä. Rinta­niemi kutsuu Taide­halliin keskus­telu­kumppa­neita eri taiteen ja elämän aloilta.

Näyttely ja erityisesti sen mate­riaali – savi – näkyy myös muualla taide- ja kulttuuri­keskus Kalevan Navetassa: Taito Etelä-Pohjanmaa ry järjes­tää yhdessä Taide­hallin kanssa kevään aikana kera­miikan erikois­kurssin. ⧫

3.2.–29.5.2021

Calix

Halli

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: