KuvataidePäivi Rintaniemi tuo saven Taidehallin kevääseen

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen, Laura Köönikkä ja Elina Teitti Kuva Sofia Rintaniemi

Päivi Rintaniemi ja saviveistos

Savi muovautuu Päivi Rintaniemen käsissä toisi­naan jopa uhmaa­maan paino­voimaa. Seinä­joke­lais­taitei­lijan näyttely Calix on Seinä­joen taide­hallin Hallin ensim­mäinen yksi­tyis­näyttely, joka esit­telee mittavan taiteel­lisen uran tehneen taitei­lijan uusinta tuotan­toa.

Rintaniemen savi­veistos­ten yksin­kertai­nen, hauras mutta stabiili muoto antaa ylei­sölle mahdol­lisuu­den keskit­tyä pelkis­tet­tyyn, fyysi­seen pintaan ja pysäy­tet­tyyn liik­keeseen. Vaati­matto­mana pide­tyllä savella materi­aalina on vahva luonne. Rinta­niemen käsissä savesta on muovau­tunut vuosi­kymmenien saatossa tuhan­sia esineitä, veis­toksia, pin­toja ja muotoja.

— Työmenetelmäni ovat hyvin yksin­kertai­set ja perin­teiset – käsin­raken­nuksen väli­neinä savi ja veitsi. Jois­sain teoksissa olen käyt­tänyt myös muita materi­aaleja kuten betonia ja rauta­lankaa, Päivi Rinta­niemi kertoo.

Calix tuo näyttely­tilasta esiin jälleen aivan uuden, vielä ylei­sölle tunte­mat­toman puolen.

Taiteilija prosessoi saven avulla maailman omituisuuksia, tragedioita ja iloa.

— Hyvin kansain­väli­senä alka­neen näyt­tely­ohjelmamme osana paikal­lisen taitei­lijan näyt­tely merkit­see Taide­hallille yhte­yttä ja vuoro­vaiku­tusta omiin juuriin ja aluee­seen, jossa toimimme. Rintaniemen veis­tokset rouhe­assa, betoni­sessa Hallissa tuntui mieltä kutkut­tavalta ja toimi­valta yhdis­tel­mältä. Samalla uskomme, että näyt­tely kiin­nostaa niin paikal­li­sesti kuin laajem­paakin yleisöä, kertoo taide­tuottaja Pii Anttila näyttely­valinnan taustoista.

Taiteilija prosessoi saven avulla maailman omitui­suuksia, tragedi­oita ja iloa.

— Savi tarjoaa mahdol­lisuu­den medita­tiivi­seen työsken­telyyn ja vuoro­puheluun. Ja onhan sillä myös oma mysti­nen puolensa muistut­taessaan meitä men­neistä suku­polvista, Rintaniemi kertoo.

Mikroskooppisen pienistä rakeista muodos­tuva savi on iki­aikainen, historial­linen materi­aali. Latinan­kielinen sana calix tarkoit­taa maljaa.

Rintaniemi on tehnyt menestyk­sek­kään uran taiteel­lisella työllään niin Suomessa kuin ulko­mailla. Taitei­lijana hän puhuu teos­tensa äärellä asioista ja elämän kääntö­kohdista sanoil­la, joihin kuuli­jan on helppo samaistua. Hänen näyt­telynsä ja teok­sensa usein kanta­vatkin nimiä arki­sesta todel­lisuu­desta. Tutkijan lailla hän pohtii taitees­saan ihmi­syyttä, sitä mitä näemme muissa ja miten voimme välittää toisis­tamme huomaa­malla taiteen kautta asioiden yksin­kertai­suuden ja kauneuden.

Näyttelyn yhteydessä keskus­tellaan taiteen teke­mistä ja sen merki­tyksiä. Rinta­niemi kutsuu Taide­halliin keskus­telu­kumppa­neita eri taiteen ja elämän aloilta.

Näyttely ja erityisesti sen mate­riaali – savi – näkyy myös muualla taide- ja kulttuuri­keskus Kalevan Navetassa: Taito Etelä-Pohjanmaa ry järjes­tää yhdessä Taide­hallin kanssa kevään aikana kera­miikan erikois­kurssin. ⧫

3.2.–29.5.2021

Calix

Halli

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: