MusiikkiKulttuurinen musiikintutkimus Sibelius-Akatemiassa

Teksti ja kuva Antti-Ville Kärjä

Yleisöä keikalla

Taideyliopiston Sibe­lius-Aka­te­mian Seinä­joen yksi­kössä teh­dään myös aka­tee­mista perus­tut­ki­musta kult­tuu­risen musii­kin­tutki­muksen nimik­keellä. Kysy­mys on etno­musiko­logi­sesta tutki­mus­otteesta eli musiik­kia tutki­taan kult­tuu­rina, olen­nai­sena ja erot­ta­mat­tomana osana yhteis­kun­nal­lisia suh­teita ja merki­tys­ten muodos­tu­mista musii­kin­lajista, ammat­ti­lai­suuden asteesta tai etni­syy­destä riip­pumatta.

Etnomusikologille musiikki on yhtä aikaa esteet­tinen, sosi­aa­linen, poliit­tinen, talou­del­linen ja histo­rial­linen ilmiö. Yksikön tut­kimus koh­dis­tuu näistä lähtö­koh­dista eri­toten siihen, miten eri­laiset musii­kit raken­tuvat kult­tuuri­perin­nöksi. Kult­tuuri­perin­töä käsi­tel­lään myös poik­ki­tietei­sessä yhteis­työssä Seinä­joen yli­opisto­kes­kuksen muiden tieteen­alojen kanssa.

Tutkimuksessa kehite­tään lisäk­si audio­visu­aa­lisen etno­musi­ko­logian mene­tel­miä: kysy­mys on siitä, miten audio­visu­aa­lista mediaa voi hyö­dyntää tutki­muk­sessa mahdol­li­simman moni­puoli­sesti sekä tutki­mus­aineis­tona että tulok­sista rapor­toi­taessa. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: