MusiikkiTangon ikuinen kapinallinen

Teksti Janne Ahtonen Kuvitus Hetty Krist

Astor Piazzolla by Hetty Krist

Seinäjoen kaupunginorkesterin kevään kon­sert­tien yksi hui­puista, El Tango, kuul­laan Seinä­joki-salissa tors­taina 11. maalis­kuuta. Samana päi­vänä 100 vuot­ta sitten syn­tyi Mar del Platassa, Argen­tii­nassa Astor Piazzolla.

Astor Piazzolla (1921–1992) oli argen­tii­na­lainen sävel­täjä, sovit­taja ja huip­pu­lah­ja­kas ban­do­neónisti. Hän oli tango­musii­kin ikui­nen kapi­nal­linen, joka roh­keni rik­koa rajo­ja perin­tei­sen tan­gon, jazzin ja länsi­maisen taide­musii­kin välillä. Hän kehitti sata­man ravin­to­loiden tango­musii­kista 50-luvulla uuden tyy­lin, tango nuevon (suom. uusi tango). Taide­musii­kin yhdis­täminen tuli­seen tangoon ja jazzin vapaa­seen impro­vi­saatioon sai aikaan val­tavan myrs­kyn tango­konser­va­tii­vien pii­reissä, joissa Piazzollan koet­tiin menneen pilaa­maan vanhat perin­teet. Sittem­min tästä tangon uudesta suun­nasta, kerta­kaik­kisen ainut­laatui­sesta yhdis­tel­mästä urbaa­nia, aggres­siivis­takin sykettä ja viil­tävää hai­keutta, on tullut Argen­tiinan kansal­lis­aarre ja maailman­laa­juinen ilmiö.

Bandoneontaiteilija Henrik SandåsBandoneontaiteilija Henrik Sandås.  Kuva Fernando Maruñak

SKOR, bandoneontaiteilija Henrik Sandås ja kokeel­li­sista pro­jek­teis­taan tun­nettu, lau­lava ja runoja lau­suva viola da gamban soit­taja Mikko Perkola yhdis­tä­vät voi­mansa konser­tissa, jossa kuul­laan riipai­sevaa runo­utta Piazzol­lan kauneim­pien sävel­lyk­sien siivit­tämänä.

Konsertissa kuullaan Piazzol­lan ángel– ja diablo-sarjat, Sandåsin uusia sovi­tuk­sia Piazzol­lan teok­sista Ernesto Sabaton ja Jorge Luis Borgesin teks­tei­hin sekä Perko­lan uutta, omaa tuotantoa.

Perkola on yksi Suomen tämän hetken per­soo­nal­li­simpia muusi­koita – taitei­lija, joka haas­taa van­hoja raken­teita ja etsii jatku­vasti uutta. Hän on viime vuosina tehnyt yhteis­työtä mm. UMO:n, Jukka Perkon, Kari Ikosen ja FIBO:n kanssa.

Henrik Sandås on bando­neon­taitei­lija, jonka puhut­televa soitto­tyyli ja tunteel­liset tulkin­nat ovat saavut­taneet suosiota ympäri Euroop­paa, Venäjää ja Etelä-Amerik­kaa. Hän on yksi Suomen kysy­tyim­mistä tango nuevo -spesia­lis­teista ja omistaa myös paljon aikaansa musiikin sovit­ta­mi­selle ja orkes­troin­nille.

Satoja vuosia vanhan viola da gamban, argen­tiina­laisen tangon bandonéonin ja ihmi­sen laulu­äänen sävyt sulau­tuvat orkes­terin instru­ment­tien luomaan kudok­seen. Tästä syntyy ainut­laa­tuinen, mukaansa tem­paava tarina, joka pitää sisäl­lään taituri­maisia, into­himoisia ja sieluk­kaita tulkin­toja Piazzollan ympäri maailmaa rakas­te­tuista sävelistä. ⧫

To 11.3.2021 klo 19

El Tango

Seinäjoki-sali

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Eli SKOR on klassisen musiikin orkesteri, joka taipuu monipuolisesti eri musiikkityyleihin sinfonioista lastenkonsertteihin ja viihteestä nykymusiikkiin. SKOR konsertoi akustisesti loistavassa, nimenomaan musiikkisaliksi suunnitellussa Seinäjoki-salissa. Runkosoittajiston jousikvintetti ja puhallinkvintetti esittävät säännöllisesti niin keskeistä klassista, kuin uudempaakin kamarimusiikkituotantoa. Soittajistoa täydennetään sinfoniakonserteissa ammattimuusikoilla.

Osoite
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Kalevankatu 35
SKORin toimisto, Keskuskatu 32 A

Lisätietoja
skor.fi

Lisää ilmiöitä: