MusiikkiTangon ikuinen kapinallinen

Teksti Janne Ahtonen Kuvitus Hetty Krist

Astor Piazzolla by Hetty Krist

Seinäjoen kaupunginorkesterin kevään kon­sert­tien yksi hui­puista, El Tango, kuul­laan Seinä­joki-salissa tors­taina 11. maalis­kuuta. Samana päi­vänä 100 vuot­ta sitten syn­tyi Mar del Platassa, Argen­tii­nassa Astor Piazzolla.

Astor Piazzolla (1921–1992) oli argen­tii­na­lainen sävel­täjä, sovit­taja ja huip­pu­lah­ja­kas ban­do­neónisti. Hän oli tango­musii­kin ikui­nen kapi­nal­linen, joka roh­keni rik­koa rajo­ja perin­tei­sen tan­gon, jazzin ja länsi­maisen taide­musii­kin välillä. Hän kehitti sata­man ravin­to­loiden tango­musii­kista 50-luvulla uuden tyy­lin, tango nuevon (suom. uusi tango). Taide­musii­kin yhdis­täminen tuli­seen tangoon ja jazzin vapaa­seen impro­vi­saatioon sai aikaan val­tavan myrs­kyn tango­konser­va­tii­vien pii­reissä, joissa Piazzollan koet­tiin menneen pilaa­maan vanhat perin­teet. Sittem­min tästä tangon uudesta suun­nasta, kerta­kaik­kisen ainut­laatui­sesta yhdis­tel­mästä urbaa­nia, aggres­siivis­takin sykettä ja viil­tävää hai­keutta, on tullut Argen­tiinan kansal­lis­aarre ja maailman­laa­juinen ilmiö.

Bandoneontaiteilija Henrik SandåsBandoneontaiteilija Henrik Sandås.  Kuva Fernando Maruñak

SKOR, bandoneontaiteilija Henrik Sandås ja kokeel­li­sista pro­jek­teis­taan tun­nettu, lau­lava ja runoja lau­suva viola da gamban soit­taja Mikko Perkola yhdis­tä­vät voi­mansa konser­tissa, jossa kuul­laan riipai­sevaa runo­utta Piazzol­lan kauneim­pien sävel­lyk­sien siivit­tämänä.

Konsertissa kuullaan Piazzol­lan ángel– ja diablo-sarjat, Sandåsin uusia sovi­tuk­sia Piazzol­lan teok­sista Ernesto Sabaton ja Jorge Luis Borgesin teks­tei­hin sekä Perko­lan uutta, omaa tuotantoa.

Perkola on yksi Suomen tämän hetken per­soo­nal­li­simpia muusi­koita – taitei­lija, joka haas­taa van­hoja raken­teita ja etsii jatku­vasti uutta. Hän on viime vuosina tehnyt yhteis­työtä mm. UMO:n, Jukka Perkon, Kari Ikosen ja FIBO:n kanssa.

Henrik Sandås on bando­neon­taitei­lija, jonka puhut­televa soitto­tyyli ja tunteel­liset tulkin­nat ovat saavut­taneet suosiota ympäri Euroop­paa, Venäjää ja Etelä-Amerik­kaa. Hän on yksi Suomen kysy­tyim­mistä tango nuevo -spesia­lis­teista ja omistaa myös paljon aikaansa musiikin sovit­ta­mi­selle ja orkes­troin­nille.

Satoja vuosia vanhan viola da gamban, argen­tiina­laisen tangon bandonéonin ja ihmi­sen laulu­äänen sävyt sulau­tuvat orkes­terin instru­ment­tien luomaan kudok­seen. Tästä syntyy ainut­laa­tuinen, mukaansa tem­paava tarina, joka pitää sisäl­lään taituri­maisia, into­himoisia ja sieluk­kaita tulkin­toja Piazzollan ympäri maailmaa rakas­te­tuista sävelistä. ⧫

To 11.3.2021 klo 19

El Tango

Seinäjoki-sali

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Eli SKOR on klassisen musiikin orkesteri, joka taipuu monipuolisesti eri musiikkityyleihin sinfonioista lastenkonsertteihin ja viihteestä nykymusiikkiin. SKOR konsertoi akustisesti loistavassa, nimenomaan musiikkisaliksi suunnitellussa Seinäjoki-salissa. Runkosoittajiston jousikvintetti ja puhallinkvintetti esittävät säännöllisesti niin keskeistä klassista, kuin uudempaakin kamarimusiikkituotantoa. Soittajistoa täydennetään sinfoniakonserteissa ammattimuusikoilla.

Osoite
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Kalevankatu 35
SKORin toimisto, Keskuskatu 32 A

Lisätietoja
skor.fi

Lisää ilmiöitä: