TeatteriAntti LJ Pääkkönen Törnävän kesäteatterin musikaalikomediassa!

Teksti Anna Valtari Kuvitus Emilia Boulevard Valokuvat Jukka Kontkanen

Antti LJ Pääkkönen

Lapualaislähtöinen näyttelijä Antti LJ Pääkkönen iloit­see jo roolis­taan kesän 2021 Some­thing Rotten! -musikaali­komedi­assa Seinä­joella.
— Vallan sydäntä lämmit­tää kun lap­suu­den ja nuo­ruu­den leveys­pii­reille saa palata työs­kente­lemään ja vielä näin taidok­kaiden tyyp­pien ja koo­misen musi­kaa­li­teok­sen kanssa. Tässä ihan kädet syy­hyää ja fii­lis on että voi aloi­tetaan jo!

Vuonna 2015 Broadwaylla kanta­esi­tetty Some­thing Rotten! saa Törnä­vän kesä­teatte­rissa Suomen kanta­esityk­sensä. Euroo­passa se on aiem­min nähty vain Ruot­sissa. Englan­ti­lais­teat­teriin suun­nit­teil­la ollut ensi-ilta siir­tyi pande­mian vuoksi.

Christoffer Strandberg on Shakespeare

Musikaalin matkassa pää­semme kaik­ki vierai­lulle saari­val­tioon, tar­kemmin sanot­tuna 1590-luvun Lontoo­seen. Esitys pal­jastaa ”totuuden” maail­man ensim­mäi­sestä musi­kaa­lista ja William Shakes­pearen Hamletista.
— Englannin maaperällä py­sy­tään, mutta tie­tyt ni­met suoma­lais­te­taan, että kielel­linen lei­kit­tely toimisi, kertoo kään­täjä Mikko Koivu­salo.

Musikaalissa hääräävät Perän vel­jek­set (The Bot­tom Brothers), jotka halu­ai­sivat näy­tel­mä­kir­jai­li­joina pei­tota aikansa suu­rim­man staran, Shakes­pearen. Tietäjä Nostra­damus ennus­taa tule­vaksi uuden­laisen esitys­konseptin, musi­kaa­lin. Tämän tie­don tur­vin Perät säntää­vät etu­mat­kalle mikä pis­tää jopa Shakes­pearen vapi­semaan.

Marko Maunuksela on Nostradamus

Esityksen hullun­kuri­sissa kään­teissä vii­tataan tun­net­tuihin musi­kaa­leihin ja Shakespearen klas­sik­ko­näy­tel­miin. Ja lopulta oike­us­salin kaut­ta pää­dy­tään tulok­siin, jotka myö­täi­levät tun­te­maam­me his­torian­kirjoi­tusta.

Spamalot oli kirsikka kakun päällä

Something Rotten! on mel­ko uusi tut­ta­vuus Pääkkö­selle.
— Sanomattakin on selvää, että tämä teos jat­kaa täydel­li­sesti Törnä­vällä kesäl­lä 2019 esite­tyn mai­nion Spamalotin hen­gessä, tois­ta Perän vel­jek­sistä esit­tävä Pääk­könen sanoo. Hänen velje­nään musi­kaa­lissa näh­dään tv:stä tuttu näyt­te­lijä Jani Karvinen.

Jani Karvinen on Nick Perä

Pääkköstä ei ole hetkeen näh­ty lakeuk­sien lavoilla.
— Törnävällä en ole aiemmin näy­tel­lyt, mutta armaan koti­kaupun­kini Lapuan harras­taja­näyt­teli­jöiden ja Teatteri Lapuan kanssa yhteis­työtä olen tehnyt paljon­kin. Yksi rakkaim­pia muis­toja niiltä ajoilta on Epp Perälän ohjaama Kiviä taskussa, jonka hyvän ystä­väni Tapani Korhosen kanssa kävimme esit­tä­mässä Seinäjoen kaupun­gin­teat­terin suu­rella näyt­tä­möllä harras­taja­teat­teri­kesässä 2011.

Kaupunginteatterin rooli on ollut Pääk­kösen elä­mässä suuri.
— Pitkin lapsuuttani ja nuo­ruut­tani kävin siellä näke­mässä ja koke­massa. Pikku­poi­kana näin lasten­näy­telmät Ihmemaa Oz ja Aladdin, mutta myös Puccinin Madame Butterfly’n, joka oli elämäni ensim­mäinen ooppera­kokemus. Unoh­tu­maton katso­ja­kokemus oli myös Rocky Horror Show.

Varsinainen kirsikka kakun pääl­lä oli toissa­kesän Spamalot.
— Oli suorastaan räjäyt­tävä koke­mus tutus­tua teok­seen ensin Broad­wayllä ja sit­ten nähdä miten mutkat­to­masti se kääntyi ulko­ilma­teat­teriksi Törnävän kauniissa kesässä.

Christoffer Strandberg on Shakespeare

Niin ikään koti­mai­semiin palaa näyt­telijä Irina Vartia. Lapsena hän unel­moi Holly­woodista ja Seinä­joen kaupun­gin­teat­terin näyttä­mölle nou­susta. Jollei pan­demia jyl­läisi, Holly­woodissa Vartia olisi edel­lis­tal­vien tapaan myös nyt.

Irina Vartia on Bea Perä

Toinen unelma toteutuu ensi kesänä.
— Näyttelen Bea Perän roo­lin Seinäjoen kaupun­gin­teat­terin musi­kaa­lissa, Törnä­vän kesä­teat­terissa.

Christoffer Strandbergille Something Rotten! tuo ensim­mäisen ison musi­kaa­li­roolin.
— Rooli Shakespearena miel­lyt­tää kovasti kaltais­tani histo­ria­nörttiä.

Evita-musikaalissa loistaneet Marko Maunuksela ja Reeta Vestman näh­dään kesällä Nostra­damuksen ja Portian rooleissa. Evita-tut­tuja ovat myös Elina Haikka, Julius Marti­kainen ja Pyry Smolander. Spamalotista Törnävän­saareen palaa­vat Henrik Hammar­berg ja Jyri Numminen (koreografi). Katriina Sinisalo on aiem­min nähty Mallas­kosken komedi­oissa.

Musikaalin ohjaa Pekka Laasonen, musii­kin tuotan­nosta vastaa Pekka Siis­tonen. Lavas­tuk­sen suun­nit­telee Jani Uljas, puvut Riikka Auras­maa ja naami­oin­nin Petriina Suomela. ⧫

 

Antti LJ Pääkkönen

  • Lähtöisin Lapualta.
  • Syntynyt vuonna 1980.
  • Tunnetaan ääninäyttelijänä.
  • Näytellyt mm. teoksissa Päiväni Murmelina (Helsingin kaupunginteatteri 2020), Naimakaupat Vegasissa (Samppalinnan kesäteatteri 2018), Atlantis (Kansallisteatterin ja Aurinkoteatterin yhteistuotanto 2018), Disneyn Aladdin (Aleksanterinteatteri 2012)

 

10.7.–21.8.2021
Something Rotten!
Törnävän kesäteatteri

Reeta Vestman on Portia

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Seinäjoen kaupunginteatteri

Teatterikatsomossa voi antautua tarinoiden vietäväksi! Tuntea riemua, liikutusta ja empatiaa. Oppia uutta ja laajentaa sydäntään. Siihen kaikkeen tarjoaa Seinäjoen kaupunginteatteri mahdollisuuden kaupungin ja maakunnan ihmisille. Aina elävänä.

Osoite
Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12
Törnävän kesäteatteri, Törnävänsaarentie 1

Lisätietoja
seinajoenkaupunginteatteri.fi

Lisää ilmiöitä: