TeatteriTeatteri viihdyttää, voimaannuttaa ja opettaa tärkeitä tunnetaitoja

Teksti ja kuva Anna Valtari

Seinäjoen kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius

Laaja-alaista hyvin­vointia, henkistä ja fyysis­täkin. Sitä merkitsee kult­tuuri Seinä­joen kaupun­gin­teat­terin taiteel­li­selle johta­jalle, Pauliina Saloniukselle.

— Vaikka toimisin jollain muulla alalla, en voisi asua kaupun­gissa, jossa kult­tuu­rin edis­tä­mistä ja saata­vuutta ei huomi­oi­taisi. Joka kun­nan stra­te­gi­asta tulisi löy­tyä pai­notus kult­tuu­riin ja se tulisi nähdä kes­kei­senä teki­jänä ihmis­ten hyvin­voinnille.

Taide ja kulttuuri luovat hen­kis­tä ja talou­del­lista pää­omaa. Teat­teri lisää empa­tiaa, aut­taa meitä näke­mään tois­en ihmisen.

— Alueellinen teatteri on etu­oikeus ja kaupun­gille merkit­tävä elin­voima­tekijä. Oikeus kult­tuu­riin kuu­luu kai­kille. Taide on perus­pal­velu ja siksi yhteis­kun­nalla on tärkeä teh­tävä kult­tuuri­pal­ve­lui­den mah­dol­lis­ta­jana. Vii­saat päät­täjät vaa­livat tai­detta ja tai­tees­een sijoi­tettu euro tuo tut­ki­tusti kau­pun­gille takaisin 5–7 euroa.

Taiteella on suuri rooli tulevaisuuden rakentamisessa.

Salonius näkee taiteen merki­tyksen kas­va­neen kulu­vana vuonna – samalla kun pan­demia on aja­nut kult­tuuri­alaa ahtaalle.

— Taiteella on suuri rooli tule­vai­suuden raken­ta­mi­sessa. Kult­tuuri­alan ammat­ti­laisten työ on keskei­sessä ase­massa koko yhteis­kun­tamme selviy­ty­mi­sessä pan­demian jäljiltä.

Vihdoin toteutuu Agatha Christie -fanien toive

Johtamansa teatterin Salonius tah­too tar­jo­avan moni­puo­lista – sekä pai­kal­li­sesti että valta­kun­nal­li­sesti kiin­nos­tavaa – sisäl­töä, joka saat­taa teat­terin pariin myös ne, jotka eivät vielä koe alueen teat­teria omakseen.

Syksy tuo Seinäjoen kaupungin­teat­teriin kanta­esi­tyksen, uutta genreä edus­tavan musikaali­kome­dian sekä kaksi klas­sik­koa, joista toi­nen vas­taa täkä­läis­ten Agatha Christie -fanien toiveisiin.

Hiirenloukku on maail­man tun­ne­tuin murha­mys­teeri, jonka 70-vuotis­juhla­vuosi käyn­nis­tyy ensi vuonna Lon­toon West Endissä. Tämä on ensim­mäinen kerta, kun Seinä­joen kaupun­gin­teat­te­rissa esite­tään Agatha Christietä!

Seinäjoen kaupunginteat­teri on jäl­leen mukana Taide­tes­taajat-hank­keessa, jonka myötä kaikki alueen kah­dek­sas­luok­ka­laiset tule­vat kat­so­maan Hiirenloukkua.

— On hienoa saada mahdol­lis­taa nuor­ten teat­teri­vie­railu. Dek­karit kiin­nostavat nuoria.

Salonius ohjaa ryöstön Seinäjoella

Taiteellisen johtajan sopi­muk­seen on sisäl­ly­tetty kaksi taiteel­lista työtä vuo­dessa. Miksi ohjaa­maan pääsy on tärkeää?

— Tämä työ on itsessään yhdis­telmä joh­tajaa ja tai­tei­lijaa. Ohjaa­jana on tär­keää saada olla tai­teen kysy­mysten äärellä ja taiteen teke­misen yti­messä, se on myös oman ammatti­taidon yllä­pitä­mistä ja kehit­tymistä. Harjoi­tus­kausi on parasta mitä tiedän, yhdessä teke­minen. Omassa talossa ohjaa­minen on ensi­sijai­sen tärkeää, että saa tuntu­maa siihen, miten talo toi­mii ja voi kehit­tää työ­tapoja ja tuotanto­prosesseja.

Marraskuussa ensi-iltansa saava, hiukset nostat­tava Tämä on ryöstö! -kome­dia on Saloniuksen ohjaus.

— Kreisi tarina on paikallis­tettu Mikko Koivu­salon nerok­kaassa suomen­nok­sessa vuoden 1958 Seinä­joelle. Kyseessä on vauh­dikas pankki­ryöstö­keikka, jossa havi­tellaan mit­taa­mat­toman arvo­kasta timant­tia Kauppa-ja Koulu­kadun risteyk­sessä sijait­se­vasta Lakeuden Yhdys­pankista.

Sähläävistä roistoista kerto­vassa tari­nassa yhdis­tel­lään reip­paasti musi­kaalia, farssia ja slapstick-komiikkaa.

— Leikimme lavastuksen pers­pek­tii­vi­har­halla, joka haas­taa näyt­teli­jämme ennen­näke­mät­tömiin suori­tuk­siin, Salonius paljastaa.

Sitä ennen, jo syyskuussa palaa suu­relle näyt­tämölle muu­taman näy­töksen ajaksi Humiseva harju -tragedia, Saloni­uksen ohjaus talvelta 2021.

— Se on itselleni erittäin tär­keä teos ja vaikut­ti minuun suu­resti jo omassa nuoruu­des­sani. Halti­oidun Emily Brontën luo­masta maail­masta, jonka ihmiset olivat niin vim­maisia ja komp­lek­sisia, ja samalla niin todel­lisia. Minua jäi kiin­nos­tamaan henki­löiden sisin ja olin täynnä kysy­myksiä, joihin halusin löytää vastauksia. Brontën klassik­ko­teoksen kaikki henkilöt hyl­käävät oman luon­tonsa tavoi­tel­les­saan onnea ja merki­tyk­sel­lisyyttä elämäänsä.

Ehta eteläpohjalainen jo

Salonius on asunut Seinäjoella nyt vuoden. Hän muutti perhei­neen Varsi­nais-Suomesta.

— Kotiutuminen on ollut yllät­tävän helppoa. Täällä on tilaa ja kaunis luonto. Seinä­joella on rikas ja moni­puo­linen kult­tuuri­kenttä ja odotan innolla tulevaa, jolloin tapah­tumat taas kukois­tavat. Etelä­pohja­lainen ja varsi­nais­suoma­lainen luon­teen­laatu sopivat ilmeisen hyvin yhteen, koska yhteen­tör­mäyksiä ei ole tullut. Olemme viih­tyneet per­heen kanssa todella hyvin ja koemme jo olevamme ihan eteläpohjalaisia. ⧫

 

18.9.2021—28.1.2022
Hiirenloukku
Alvar

24.9.—29.10.2021
Humiseva harju
Alvar

13.11.2021—30.4.2022
Tämä on ryöstö!
Alvar

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen kaupunginteatteri

Teatterikatsomossa voi antautua tarinoiden vietäväksi! Tuntea riemua, liikutusta ja empatiaa. Oppia uutta ja laajentaa sydäntään. Siihen kaikkeen tarjoaa Seinäjoen kaupunginteatteri mahdollisuuden kaupungin ja maakunnan ihmisille. Aina elävänä.

Osoite
Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12
Törnävän kesäteatteri, Törnävänsaarentie 1

Lisätietoja
seinajoenkaupunginteatteri.fi

Lisää ilmiöitä: