Pääkirjoitus

Kulttuurin ja taiteen merkityksestä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta Seinäjoen Taiteilija­seuran ensim­mäisestä toiminta­vuodesta. Seinäjoen kaupunki sai vuonna 1960 kaupunki­oikeudet ja Seinäjoki kehittyikin nopeasti koko suomen­kielisen Etelä-Pohjanmaan kaupan ja palvelujen keskukseksi. Samana vuonna kutsui seinäjokinen taitei­lija Oiva Polari koolle taiteili­joita ja taiteen ystäviä keskus­tele­maan kuva­taiteen yhdis­tyksen perus­tamisesta. Tuoreen tai­de­­yhdis­tyksen tavoit­teeksi tuli kuvaa­ma­tai­teiden har­ras­tuksen, suo­si­mi­sen ja ymmär­tämisen edis­täminen Seinäjoella.

Vuosikymmenten saatossa Seinäjoen taide­yhdistys on kasvanut ja kehit­tynyt aktiivisesta taide­yhdistys­toiminnasta ammatti­taiteili­joiden taiteilija­seuraksi. Nykyi­sellään Seinäjoen Taiteilija­seuran toiminta on vireää ja moni­puolista työs­ken­te­lyä taiteen kentällä. Tulevai­suuden­näkymät ovat seurallemme kaikin puolin myönteiset. Pitkällisen ja onnis­tu­neen suun­nit­telu­työn tulok­sena seu­ran tai­de­lai­naamon uusi kon­septi ja muut­to upeaan Kale­van Nave­tan taide- ja kult­tuuri­kes­kuk­seen ovat totta. Yksi seu­ran tär­keim­mistä toi­minta­tavoit­teista on jäse­nis­tönsä moni­puolisen osaamisen esille tuominen. Tähän oiva kanava on Parsi-taide­lainaamomme, joka mark­kinoi ja välit­tää taitei­li­joi­demme teoksia. Esi­merk­kinä Sei­nä­joen Tai­teilija­seuran uuden­laisesta toimin­nasta mainit­takoon Parsi Art Wknd -teos­välitys­päivät ja Kuukau­den taiteilija -näyt­telyn yhtey­teen järjes­tet­tävät oheis­tapahtumat.

Taiteilijan seuratessa kutsu­mus­taan työ ja vapaa-aika voivat sekoit­tua herkästi. Perin­tei­set työ­yhteisöt saat­tavat puut­tua taitei­lijan työstä. Taiteilija­seurat ovatkin tärkeä yhteisö kuva­taitei­lijan monesti yksinäi­sessäkin amma­tissa. Taitei­li­joilla voi olla monia eri työ­rooleja ja taiteen parissa työs­ken­telyn lisäksi hoidet­tavana saattaa olla esi­mer­kiksi omien töiden mark­ki­nointi. Kuulu­minen johonkin tai­tei­lija­yhtei­söön voi auttaa jaksa­maan työssä ja tar­joaa par­haim­mil­laan vertais­tuen lisäksi esi­­mer­kiksi alus­­tan omalle näky­vyy­delle vaikkapa verkko­sivujen muo­dossa. Erilaiset yhteis­työ­kuviot ja verkos­toi­tuminen muiden taitei­li­joiden kanssa ovat niin­ikään tär­keässä roolissa mietit­täessä tai­tei­li­joiden hyvin­vointia. Voimme yhdessä inspi­roi­tua kohtaa­mi­sista kuva­taiteen parissa sekä jatkaa hyvää työtä taiteen ymmär­tä­misen edis­tä­miseksi Seinäjoella.

Hilla Hautanen
Seinäjoen taiteilijaseuran puheenjohtaja