MusiikkiÄäniteknikon työ on muutakin kuin tekniikkaa

Teksti ja kuva Jenni Latva

Sami Silén miksauspöydän ääressä

Lavalle valojen loisteeseen astuu kolme soit­tajaa. He aset­tau­tuvat kukin omille paikoil­leen ja pienen keskit­ty­misen jälkeen aloit­tavat soitta­misen. Samaan aikaan ääni­teknikko Sami Silénin työ­sarka miksaus­pöydän äärellä jatkuu. Tähän mennessä on kuitenkin tapah­tunut jo paljon, josta yleisö näkee ja kuulee vain pienen siivun.

Sami Silén on itse myös taustal­taan muusikko, mutta hän on keskit­tynyt ääni­suun­nit­teluun, studio­soit­ta­miseen sekä äänitys­studionsa pyörit­tämiseen. Ääni­teknikko ei titte­linä täysin kuvasta sitä, mitä Silén tekee. Hän hoitaa AV-tekniikkaa eli kaikkea, mikä liittyy tilai­suuksien audio­visu­aaliseen puoleen; valot, äänet ja videot.

Tilaisuuksia on semi­naa­reista konsert­teihin ja webi­naa­reista tanssi­teat­teriin ja kaikkea siltä väliltä. Lisäksi Silén suun­nit­telee myös äänen­toiston ja akus­tiikan ratkai­suja eri tiloihin ja tarpeisiin.

 

Äänisuunnittelu on koko­nais­val­taista työtä, ja se alkaa paljon aikai­semmin kuin artisti astuu lavalle tai luen­noit­sija asettuu puhu­jan­pönttöön. Tilai­suuk­sien AV-tekniikan hoita­mi­sessa on tuotanto­suun­nit­telu kaiken A ja O.

— On tärkeää tietää, mitä asiakas haluaa. Minkä­laisen tun­nel­man hän tilai­suu­teensa tahtoo, ja miten minä voin olla apuna sen saavut­tami­sessa, Silén kertoo työstään.

On tärkeää varmistaa, että tunnelma välittyy yleisölle ja musiikki kuulostaa siltä, miltä esiintyjä on halunnut.

Artisteihin hän käy tutus­tumassa ennen keikkaa YouTubessa, jotta hän osaa omalla työ­panok­sellaan auttaa muusik­koa välit­tämään sano­mansa yleisölle. Artistien kohdalla myös tekniset vaati­mukset selvi­tetään hyvissä ajoin ennen esitystä.

Silén haluaa taata muusikoille kiireet­tömän tun­nelman ennen keikkaa. Esitys­päivänä hän aloittaa työnsä hyvissä ajoin ja ennen bändin saapu­mista tekee tekniset asiat niin valmiiksi kuin se on mahdol­lista. Näin esiin­tyjät saavat keskittyä omaan tekemiseensä.

Soundcheckissä huoleh­di­taan siitä, että muusi­koilla on hyvä olla ja he kuulevat itsensä ja toisensa. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tun­nelma välit­tyy ylei­sölle ja musiikki kuulos­taa siltä, miltä esiin­tyjä on halun­nut. Itse keikan aikana Silén tark­kailee ja tekee tarvit­taessa pieniä säätöä äänen­tasoissa. Aplodien jälkeen pysty­tetty tekniikka pure­taan ja huo­leh­ditaan, että tila jää sellai­seksi kuin se oli sinne saavuttaessa.

Kaikesta huolimatta, Silén ehtii keikoilla työnsä lomassa myös nauttia musiikista.

Silén kiteyttää suhteensa omaan tekemi­seensä nopeasti.

— Maailman paras työ on sellaista, että tun­tuu, ettei töissä olisi­kaan. Jos alkaa tuntua liikaa työltä, on aika siirtyä johonkin muuhun.

Toistaiseksi näin ei ole käynyt. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: