Pääkirjoitus

Kulttuurin supervoima

Kulttuurin vaikutukset ovat olleet aina kult­tuu­rin ystä­vien ja sitä into­hi­moi­sesti harras­ta­vien ihmisten tiedossa. Viimei­sen vuosi­kym­me­nen aikana tuota hyvää teke­vää voimaa on haluttu ottaa käyt­töön jär­jes­tel­mäl­li­sesti myös hyvin­voin­nin ja ter­vey­den kohen­tami­sessa. Kun puhu­taan kult­tuuri­hyvin­voinnista, puhu­taan aina myös saavu­tet­ta­vuu­desta. Kult­tuu­rista tulisi päästä naut­ti­maan, vaikka käve­le­minen olisi vaikeaa, rahat eivät tahdo riit­tää tai yksi­näi­syys vaivaa. Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin yti­messä ollaan, kun saa­vu­te­taan ihmisiä, jotka eivät ole kult­tuu­rista pääs­seet naut­ti­maan ja joiden elämään kult­tuu­rilla olisi eni­ten annet­tavaa.

Seinäjoella on tehty kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­työtä pitkä­jän­tei­sesti eri­tyi­sesti ikään­ty­vien parissa. Viime keväänä jul­kai­simme Suomen ensim­mäisen ikään­tyviä kos­kevan kult­tuuri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman. Työtä on jatkettu laa­jen­ta­malla näkö­kul­maa kaiken ikäi­siin kau­pun­ki­lai­siin, kun tule­vana syk­synä jul­kais­taan kau­pun­gin ensim­mäinen laa­jempi kult­tuuri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma. Kult­tuuri näkyy vah­vasti viime syksynä jul­kais­tussa kau­pun­gin hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­massa ja se on kir­jattu myös uuni­tuo­ree­seen kau­pun­ki­stra­tegiaan. Kult­tuuri­hyvin­voin­ti­suun­ni­telman tavoit­teissa ollaan kult­tuuri­hyvin­vointi­työn ytimessä: lisä­tään tietoa, teh­dään moni­amma­til­lista yhteistyötä, tavoitetaan ennaltaehkäisevästi, mutta myös parannetaan hyvin­vointia kult­tuu­rilla. Viedään tai­detta sinne missä ihmiset ovat ja tavoi­tel­laan heitä, jotka eivät kult­tuurin parissa vielä ole.

Koko ajan lisääntyvä tutki­mus­tieto kulttuurin vaiku­tuksista tervey­teen antaa selkänojan järjes­tel­mäl­liselle kult­tuuri­hyvin­vointi­työlle ja kulttuurin kotiu­tu­mi­selle pysyvästi osaksi palve­luita, joita ihmiset muu­tenkin käyt­tävät. Tämä näkyy tule­vai­suu­dessa toi­vot­ta­vasti rohkeina sat­sauk­sina kult­tuu­riin osana sekä kun­tien että hyvin­voin­ti­alueen hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­täviä pal­ve­luita. Kulttuu­rin voima häm­mäs­tyt­tää alan ammatti­laisen kerta toisensa jälkeen. Jos se meistä kult­tuurin ja hyvin­voinnin ammat­ti­lai­sista on kiinni, niin tuo ihme­tys valtaa tulevai­suu­dessa yhä useam­man alueemme asukkaan!

Satu Kokkoniemi
Ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori ja kulttuurihyvinvoinnin yhdyshenkilö,
Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut ja ikääntyvien palvelut