KulttuurikeskusEtelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri on yhteinen käyntikortti

Teksti Hanna Hangasluoma ja Marika Puntala Kuva Yvette de Wit

Tiesitkö, että Etelä-Pohjan­maan tapah­tuma­kalen­te­rissa voi löy­tää ja ilmoit­taa tapah­tumia ilmai­seksi? Maksu­ton verkko­alusta kokoaa alueemme tilai­suudet niitä etsi­ville ja järjes­täville. Palvelu syntyi Etelä-Pohjan­maan liitossa osana kult­tuurin kehit­tämis­työtä.

Kulttuuri osana aluekehitystä

Maakuntien liitoissa työs­ken­nel­lään alue­kehit­tämisen parissa. Pyrki­myk­senä on vai­kuttaa hyvin­voin­tiin, kilpai­lu­kykyyn ja elin­voi­mai­suuteen sekä huoleh­tia kestä­västä alue­raken­teesta. Etelä-Pohjan­maan liitossa kult­tuurin kehit­tä­minen on osa maa­kunnan koko­nais­val­taista kehit­tämis­työtä ja sillä on merkit­tävä rooli tulevai­suuden raken­ta­mi­sessa.

Kehittämistä tehdään vuoro­vai­ku­tuk­sessa alueen toi­mi­joiden kanssa. Pidämme yllä ja osal­lis­tumme aktii­vi­sesti erilai­siin alueel­lisiin sekä valta­kunnal­lisiin verkos­toihin, teemme kult­tuuri­kyläilyjä ja tarjoamme kult­tuuri­kaffeja vaihtuvin teemoin. Lisäksi kut­summe kerran vuo­dessa kult­tuuri­foorumiin kuntien ja elin­keino­elämän edus­tajia sekä kulttuuri­toimijoita.

Arkinen kehittämistyö on myös ongelmien rat­kai­semista. Eräs pulma sai vas­tauksen Etelä-Pohjan­maan tapah­tuma­kalenterin muodossa. Kunnissa oli poh­dittu, miten eri järjes­täjien tapah­tumat saataivsiin koot­tua hel­posti yhteen ja siten, että jär­jes­täjät voisi­vat itse päivit­tää tapah­tumi­ensa tietoja. Osalla paikka­kunnista oli työn­teki­jöiden työaikaa sidottuna kunta­koh­taisen tapahtuma­kalen­terin päivit­tä­miseen. Sirpa­leisen tiedon vuoksi tapahtumien pääl­lek­käi­syydel­täkään ei voitu välttyä. Tapah­tu­mien yhteisen verkko­alustan nähtiin paran­tavan niiden löy­det­tä­vyyttä ja mark­ki­noivan samalla koko aluetta. Etelä-Pohjan­maan liiton koordi­noiman suunnit­telu­työn tulok­sena Etelä-Pohjan­maan tapah­tuma­kalenteri avattiin vuonna 2017.

Yhdellä lisäyksellä monta näkymää

Viiden vuoden aikana alustaa on kehi­tetty runsaasti. Tapah­tumia pääsee ilmoit­ta­maan rekis­te­röi­ty­mällä kalen­terin käyt­tä­jäksi, sen sijaan tilai­suuk­sia pää­see hake­maan kuka tahansa kirjau­tu­matta. Maksut­tomasta kalen­te­rista ovatkin löydet­tä­vissä jo katta­vasti muun muassa alueen näyt­telyt, messut, teat­teri­tarjonta, kon­sertit – luonto­koke­muksia ja urheilu­ta­pah­tumia unoh­ta­matta.

Avoin rajapinta on pal­velun par­haita puolia: lisää­mällä tilai­suudet Etelä-Pohjan­maan tapah­tuma­kalen­teriin näky­vät ne raja­pinnan kaut­ta esi­mer­kiksi usei­den kun­tien ja matkailu­sivustojen tapah­tuma­lis­tauksissa. Eli yksi lisäys ja monta näkymää, mikä säästää järjestäjien aikaa. Tapahtumakalenteri toimii myös alueemme yhteisenä käynti­korttina, jonka tehoon kaikki toimi­jat voivat omalla sitou­tumisellaan vaikuttaa.

Kehittämistyön hedelmät poimi­taan usein vasta pit­kien aikojen päästä kehit­tä­mis­toi­men­piteiden aloit­ta­mi­sesta. Onnis­tu­neisiin loppu­tu­lok­siin ja jat­kuvaan, kestä­vään kehit­tä­miseen tarvi­taan­kin suun­ni­tel­mal­li­suutta, pitkä­jän­tei­syyttä ja ennen kaik­kea sitä tär­keintä: yhteistyötä. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri

Maksuton verkkoalusta kokoaa yhteen alueen tilaisuudet niitä etsiville ja järjestäville.

Lisätietoja
epkalenteri.fi

Lisää ilmiöitä: