KulttuurikeskusLentäviä lautasia ja mehiläispesiä Aalto-keskuksessa

Teksti Ulla Laukkala Kuvat Katja Lösönen ja Latvala & Alkula

Lasimaalaus Elämän virta Lakeuden ristin kappelissa

Alvar Aallon rakennuksista löytyy usein ”jotain sinistä”. Kuvassa Lakeuden Ristin toimituskappelin lasimaalaus Elämän virta.

Arkkitehti Alvar Aalto suun­nit­teli Seinäjoen kes­kus­taan ainut­laa­tuisen hal­linto- ja kult­tuuri­keskuksen, jota paikal­liset kut­suvat Aalto-keskukseksi. Aallon raken­nukset näyt­tävät hyvältä miltä puo­lelta tahansa, aivan kuin oli­sit aina julki­sivun puo­lella. Kerro­taan, että Aal­lon ker­ro­taan saa­neen vaikut­teita hal­linto­keskuksen raken­nusten sijoit­teluun Keski-Euroo­pasta. Kirkko sijait­see idässä ja val­tio lännessä, kuten Seinä­joella Lakeu­den Risti ja valtion virasto­talo. Pohjoi­sesta löy­tyvät kaupun­gin toimin­not ja etelästä kult­tuuri­toiminnot, kuten Seinä­joella kirjasto ja teatteri.

Mustikkalamput Aallon kirjastossa

Mustikkalamput Aallon kirjastossa.

Aalto lisäsi suunni­tel­miinsa usein sini­siä yksi­tyis­kohtia. Lakeu­den Ristin kir­kossa ”revon­tulten leik­kiä” muis­tut­tavan urku­pil­lis­tön taus­tan sinistä seinä­osaa vas­ten erot­tu­vat pienim­mätkin pillit. Kirkon toimitus­kappelin Aallon suun­nit­telema lasi­maalaus Elämän virta on myös sininen. Seinä­joen kaupungin­talon val­tuus­to­salissa puheen­joh­tajan pöy­dästä löytyy pieni annos sinistä. Aallon kirjas­ton maa­kunta­salissa huomio kiin­nit­tyy tumman­sinisiin ”mustikkalamppihin”. Seinäjoen kaupungintalon julkisivumateriaalina on Arabian tehtaiden valmistamat tummansiniset keraamiset sauvatiilet, jotka välkehtivät eri sävyissä vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan.

Lusikka-valaisimet Kansalaistorilla

Lusikka-valaisimet Kansalaistorilla.

Seinäjoen Aalto-keskuksen raken­nusten lisäksi Alvar Aalto suun­nit­teli myös sisus­tuk­set oven­kah­voja ja valai­simia myöten. Valai­similla on haus­koja lempi­nimiä: Lakeuden Ristin toi­mi­tus­kappelin lamp­puja kut­sutaan juolu­koiksi ja Aalto-kes­kuksen ulko­valai­simia lusi­koiksi. Kaupungin­talon sisä­ti­loista löytyy lentä­viä lautasia, mehiläis­pesiä sekä käsi­kra­naatteja, joita on myös kirjas­tossa musti­koiden ja nutturoiden lisäksi.

Valo heijastuu Lakeuden Ristin alttariseinälle.

Valo heijastuu Lakeuden Ristin alttariseinälle.

Aalto kiinnitti erityi­sesti huomi­ota valoon ja valais­tukseen. Valoa oli tul­tava raken­nuk­siin riit­tä­västi, mutta se ei saanut häi­käistä tai olla häi­rit­sevää. Hän suun­nitteli muun muassa kirjas­toon ikku­noiden ulko­puolelle sälei­köt, jotka suo­dat­tavat sisälle tulevaa valoa. Ikku­nat hän sijoitti usein huo­neen ylä­osaan, jolloin ulko­puolen elämä ei häi­rinnyt sisällä työs­ken­telyä, mutta luon­non­valoa tuli run­saasti. Lakeu­den Ristiin Aalto suun­nit­teli ikkuna­valais­tuksen niin, että alt­tari­seinälle muo­dos­tuu kaunis valon ja varjojen yhdistelmä. ⧫

Kirjaston ikkunan säleiköt

Kirjaston ikkunoiden säleiköt.

 

Aalto-keskukseen tutustuu parhaiten tilauksesta järjestetyllä kävelykierroksella. Kesällä järjestetään myös avoimia opastuksia.
▸ visitlakeus.fi/ryhmamatkat/opastukset-ja-opastetut-kierrokset
▸ seinajoenoppaat.johku.com

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Visit Seinäjoki

Lisää vinkkejä paikalliskulttuurin haltuunottoon löydät Visit Seinäjoen sivuilta!

Lisätietoja
visitseinajoki.fi

Lisää ilmiöitä: