KulttuurikeskusPiirin satavuotisjuhlavuosi nostaa esiin yhteisön

Teksti Juulia Soidinaho Kuvat Sairaalamuseon arkisto ja Jasmiina Soidinaho

Piirisairaalan keskuskeittiorakennus 1938

Maaliskuussa Piirillä juhlitaan, kun Törnävän vanha mieli­sairaala-alue täyt­tää sata vuotta. Seinä­joen Piiri­sairaala vihit­tiin käyt­töön 12. maalis­kuuta vuonna 1923. Rakennus­toimi­kunnan puheen­johta­jana toimi maan­vil­jelys­neuvos Edvard Björkenheim ja ark­ki­tehtina Axel Mörne.

Sairaalarakennuksista ensim­mäi­senä valmis­tui koivu­kujan pääs­sä siin­tävä TB-rakennus. Seuraa­vien vuosi­kym­me­nien ajan sairaala­koko­nai­suutta raken­net­tiin inten­sii­visesti. Samal­la sairas­paik­kojen määrä nousi noin kah­desta­sadasta yhdek­sään­sataan paik­kaan. Poti­lai­den lisäksi alueella asui sairaa­lan hen­ki­lö­kuntaa per­hei­neen. Näi­den per­hei­den lap­sista muodos­tui myöhem­min Piirin lapset -yhteisö, joka on tehnyt arvo­kasta työtä Piirin historian ja sen tari­noiden keräämisessä.

Vuonna 2018 Rakennus K. Karhu osti alueen sairaan­hoito­piiriltä ja syntyi ajatus Piiristä. Alueesta, joka kehit­tyisi omaksi kau­pun­gin­osak­seen kylä­mäi­sellä tun­nel­mallaan sekä tii­viillä yhtei­söllään. Piirillä voisi asua, tehdä töitä ja har­ras­taa. Tavoit­teita tuke­maan luo­tiin Piirille hank­keita, jotka ovat avan­neet Piirin port­teja erilaisilla tapahtumilla sekä vahvistaneet toimijoiden yhteisöllisyyttä.

Alueen kylämäisyys on löytänyt muotonsa. Piiriltä löytyy englan­nin­kie­linen päivä­koti, Steiner-koulu, ravin­tola, teat­teri, sairaala­museo, kirkko ja vapaa-ajan palve­luita. Alueen ovat löytä­neet myös hyvin­vointi-, taide-, liikunta- ja yritys­toi­mijat. Piirin alue kehit­tyy vauh­dilla, kuiten­kin pitäen juu­rensa ja arvonsa sen historiassa.

Vanhasta mielisairaala­miljööstä on kehit­ty­mässä tunnel­mal­linen ja yhtei­söl­li­syyttä vaa­liva alue Seinä­joelle. Juhla­vuonna jo lähes kaksi­sataa toimi­jaa toimii Piirin alueella ja samalla alueen uudis­raken­nuksiin muut­tavat ensim­mäiset asuk­kaat Piirin ja keskus­sai­raalan väli­selle rinteelle.

Piirillä asutaan jälleen. Lapset kir­maavat jäl­leen leik­kei­hinsä ja tuo­vat alueelle sitä henkeä, mistä Piirin lapset kertovat muistel­les­saan men­neitä aikoja. Ja näin luo­daan uusia tari­noita Piirin his­tori­aan. Yhtei­söstä, joka haluaa asua, toi­mia ja tehdä yhdessä. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Piiri

Piiri on Törnävän vanhalle sairaala-alueelle parhaillaan rakentuva Seinäjoen uusi kaupunginosa. Alueen kulttuurikeskuksena toimivan Verstaan tiloista löytyy useita toimijoita taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin piiristä.

Osoite
Seuralantie 25

Lisätietoja
piirille.fi

Lisää ilmiöitä: