KuvataideTaidehallista tulee urheiluhalli

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen Kuva Sonja Suominen

Alina Sinivaaran maalaus Pelaavat puut

Alina Sinivaaran maalaus Pelaavat puut.

Seinäjoen taidehallin uudessa näyt­te­lyssä koh­taa­vat taide ja urheilu. Mitä annet­tavaa näillä elämän­alueilla on toi­sil­leen? Derby-näyt­telyn taitei­lijat ovat inspi­roi­tuneet urhei­lu­kult­tuu­rista, tut­ki­neet Seinä­joen urhei­lu­ilmi­öitä ja teh­neet yhteis­työtä urhei­lu­väen kanssa. Kevään ajan esillä oleva Derby tarjoaa ylei­sölle tai­tei­li­joiden näkö­kulmia pesä­pallon, suun­nis­tuksen, jalka­pallon, skeit­tauk­sen ja taito­luis­telun maa­il­moihin. Taide­teok­sina ne ottavat mm. maa­lausten, vide­oiden ja tila­teos­ten muodon.

Yhdessä Seinäjoen Maila-Jussien C-tyt­töjen kanssa teok­sen toteut­tava työ­pari Krister Gråhn ja Hannamari Mati­kainen läh­ti­vät mat­kaan ummik­koina, vailla koke­musta pesä­pal­losta. Näyt­te­lyyn esille tulee teos, jossa pesä­pallon ääni­maa­il­malla ja jouk­kue­hen­gellä on iso mer­ki­tys. Omaan juok­su­har­ras­tuk­seensa poh­jau­tuvia teok­sia aiem­min teh­nyt Anne Lehtelä tutus­tui suun­nis­ta­jiin Rasti-Jussien poru­koissa. Met­sän mer­kitys yhdisti tai­tei­lijaa ja suun­nis­tajia – näyt­te­lyssä tämä havainto on esillä ais­teja herät­te­le­vässä tilateoksessa.

Teemu Mäki tekee näyt­te­lyyn doku­ment­ti­elo­kuvan ja muo­to­kuvan Seinä­joen Tai­to­luis­te­li­joi­den RiverBulls-jouk­ku­eesta. Dok­ka­rissa näh­dään luis­te­lu­oh­jelma, johon tai­tei­lijan ideat ovat vai­kut­ta­neet ja näi­tä ele­ment­tejä on mukana myös RiverBullsin uudessa kisa­oh­jel­massa. Se esi­te­tään Derbyn avajaisia seu­raa­vana päivänä Seinä­joki Synchro 2023 -tapah­tumassa Energia Areenalla.

Derbyssä nähdään myös Maria Stereon uusi veis­tos, joka on kuin ylis­tys­laulu tai alt­tari rulla­lau­tai­li­joille. Inspi­raa­tio teok­seen syn­tyi, kun tai­tei­lija tutus­tui seinä­joke­lai­seen skeit­taus­kult­tuu­riin Lakeu­den WallRiver SK8boarding ry:n aktii­vien opas­tuk­sella. Alina Sini­vaara puoles­taan tutus­tui jalka­pal­lo­seura SJK:n tiloi­hin ja seu­rasi edus­tus­jouk­kueen har­joi­tuksia ja koti­peliä. Maa­lauk­sis­saan tai­tei­lija ikään kuin käyt­tää pelaa­jia peli­nap­pu­loi­naan, kun jalka­pal­lo­maa­ilman väril­liset, tilal­liset ja tari­nal­liset tapah­tumat siir­tyvät maalauksiin. ⧫

21.1.–27.5.2023
Derby
Halli

 

Tiesitkö, että juuri sinut on kutsuttu avajaisiin?

Näyttelyiden avajaiset Seinäjoen taidehallissa ovat kaikille avoimia ja usein taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa on myös muuta ohjelmaa. Tule kurkkaamaan mitä avajaisissa oikein tapahtuu!

20.1.2023
Näyttelyavajaiset: Derby
Halli

24.2.2023
Näyttelyavajaiset: Trinitas
Vintti

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: