MusiikkiSKORin ja SeAMKin kulttuurituotannon opiskelijoiden koulukonserttikiertue

Teksti Heli Lahti Kuvat Edona Xhosha, Carolina Gripenberg, Katri Vauhkonen ja Kees Van De Veen

SeAMKin kulttuurituotannon opiskelijoita

Kuusi taitavaa ja innokasta opis­kelijaa luo Seinä­joen ala­koulu­lai­sille konsert­ti­elä­myksen. Toive koulu­kon­sert­ti­kier­tueen suun­nit­te­lusta tuli orkes­te­rilta, mutta sisäl­lön sai­vat opis­ke­lijat suun­ni­tella itse. Ryhmä tuotti syk­syn aikana kolme tuo­tan­to­ideaa. Touko­kuun koulu­kon­sert­ti­kier­tu­eessa ja kier­tueen pää­tös­kon­ser­tissa yhdis­tyy kaksi ryh­män ideaa: Koulu­kon­sertti ja taide­kamari, jossa kuu­lijat voi­vat tai­teilla musiik­kia kuun­nellessaan. Koulu­kon­ser­teissa lapset saa­vat piir­tää kon­ser­tin aikana aja­tuk­siaan. Nämä teok­et ovat nähtävillä Seinä­joki-salin aulassa kier­tueen päätös­kon­ser­tissa 19. touko­kuuta 2023.

— Jotta konsertti olisi hel­pompi ottaa vas­taan, yhdis­tämme klas­sis­ten teos­ten sekaan pop­kult­tuu­rista tuttuja elo­kuva- ja peli­sarja­kap­pa­leita, joita oppi­las voi tun­nis­taa, Elina Harju kertoo.

Ohjelmiston valmis­te­lussa yhteis­työtä on tehty Suo­messa ja maail­malla peli­musiik­kiuraa teke­vän Game Music Collectiven kanssa.

Yhteinen projekti on opet­ta­vai­nen koke­mus niin opis­ke­li­joille, kuin orkes­te­rillekin.

— Teemme tiiviisti yhteis­työtä ja opimme pal­jon uutta ja saamme käyt­tää jo opit­tuja asi­oita tuo­tan­noissamme, Tytti Kortes­mäki toteaa.

— Koulu toimii vahvasti tiimis­sämme muka­na taus­talla ja on apu­na tar­vit­ta­essa, mutta aika pal­jon olemme omil­lamme ja saam­me suunni­tella itse­näi­sesti kaik­ki tehtä­vämme. Teemme pal­jon asi­oita yhtä aikaa ja sitä tämä ala vaa­tii­kin eli jakau­tu­mista moneen suun­taan sekä nopeaa rea­gointia asi­oihin, Kortesmäki jatkaa.

Ohjelmistosuunnittelu on saa­nut opis­ke­lijat myös poh­ti­maan omaa suh­det­taan musiikkiin.

— Itse laidasta laitaan musii­kin suur­ku­lut­ta­jana rakas­tan oppia tavoista ja rat­kai­suista, miten jotain melo­diaa voi toi­silla soit­ti­milla tukea ja luoda yhtei­sen rik­kaan koko­nai­suuden ennen seu­raa­vaa. Tämän tai­ta­miseen sävel­täjä ja sovit­taja ovat käyt­tä­neet tuhan­sia tun­teja oppi­akseen tek­niikat, soun­dit, bii­tit, rytmit ja kaiken, mikä raken­taa sieluja, tun­teita, tari­noita ja sano­mia yhdis­täviä maagi­sia loppu­tuloksia, Harju pohtii.

— Opintovaiheessa on todella tär­keää pääs­tä tekemään todel­lisia projek­teja yhdessä työ­elämän kanssa. Mah­tavaa, että voimme orkes­terina, ja minä SeAMKista valmis­tuneena kult­tuuri­tuot­ta­jana, tarjota tämän mah­dol­li­suuden alalle valmis­tuville taita­jille, sanoo Seinä­joen kaupun­gin­orkes­terin inten­dentti Heli Lahti. ⧫

 

Ke 17.5. klo 19
PopSKOR: Play!
Seinäjoki-sali

 

Kaupunginorkesterin kevään 2023 ohjelmistossa myös

To 19.1. klo 19
Muistoja kesästä
Seinäjoki-sali

Seinäjoen kaupunginorkesterin kevätkauden aloittaa lämmin näyttämömusiikin konsertti yhdessä ihastuttavan koloratuurisopraano Marika Höltän kanssa.

 

 

To 2.2. klo 19
Songs after midnight
Seinäjoki-sali

Orkesterin vieraaksi saapuu kansainvälistä uraa tekevä popkanteletar Ida Elina. Konsertti on myös osa Seinäjoen kaupungin 6-luokkalaisten kulttuurimatkaa.

 

 

To 16.2. klo 19
Romantiikan aallonharjalla
Seinäjoki-sali

Kevään taiteilijavieraana kuullaan huippupianisti Risto-Matti Marin, jonka suunnittelemassa ohjelmistossa kuulaan romantiikan suursäveltäjien teoksia.

 

 

Ke–pe 8.–10.3. klo 18
SKOR ja Mimmit: Musapatti-kiertue
Alavus, Seinäjoki & Laihia

Suomen suosituin lastenmusiikkiyhtye Mimmit yhdessä SKORin kanssa ilostuttavat pohjalaisyleisöä kolmen konsertin verran maaliskuussa. Tästä konsertista ei iloa, oppia ja vauhtia puutu!

 

 

Pe–la 17.–18.3. klo 16
Aalloilla II
Seinäjoen kaupunginteatteri

Kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin yhteiskonsertissa palataan 80-luvulle teatteritalon valmistumisen aikoihin, jolloin Elissa Aallolla oli merkittävä rooli puolisonsa Alvar Aallon vision loppuunsaattamisessa.

 

 

Pe 31.3. klo 19
Peltomiehen rukous
Lakeuden risti

Jorma Panulan upea Peltomiehen rukous kuullaan ennen pääsiäistä maestron itsensä johtamana. Solistina baritoni Elja Puukko ja kuorona Hanne Orrenmaan luotsaama Tuulivoima.

 

 

To 20.4. klo 19
Kevätsinfonia
Seinäjoki-sali

Perinteisessä Seinäjoen ja Vaasan yhteiskonsertissa taituroivat tällä kertaa sellotaiteilija Jan-Erik Gustafsson ja kapellimestarina Henri Sigfridsson.

 

 

Ma 1.5. klo 15
Vapun Beatles-konsertti
Seinäjoki-sali

Teppo Ali-Mattilan sovittama Beatles-konsertti vie hittikimarallaan jokaisen vapputunnelmiin. Tarinaa konsertissa juonnoillaan kuljettaa kertomusten mestari Markku Veijalainen.

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Eli SKOR on klassisen musiikin orkesteri, joka taipuu monipuolisesti eri musiikkityyleihin sinfonioista lastenkonsertteihin ja viihteestä nykymusiikkiin. SKOR konsertoi akustisesti loistavassa, nimenomaan musiikkisaliksi suunnitellussa Seinäjoki-salissa. Runkosoittajiston jousikvintetti ja puhallinkvintetti esittävät säännöllisesti niin keskeistä klassista, kuin uudempaakin kamarimusiikkituotantoa. Soittajistoa täydennetään sinfoniakonserteissa ammattimuusikoilla.

Osoite
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Kalevankatu 35
SKORin toimisto, Keskuskatu 32 A

Lisätietoja
skor.fi

Lisää ilmiöitä: