MusiikkiTaideyliopisto vahvistaa yhteistyötä

Teksti ja kuva Jenni Latva

Taideyliopiston TUNNEKKO-kurssi

Taiteilijoiden luomia konsepteja testattiin myös käytännössä. Kuvassa taiteilija Niina Keltamäki (toinen vas.) opastaa gellipainannan saloja Katariina Vestergårdille ja Jenni Packalénille. Kurssin opettaja Päivi Järvinen (vas.) tarkkailee prosessia.

Taideyliopiston toiminta pyrkii rik­ko­maan tai­tei­den ja eri alo­jen väli­siä raja-aitoja. Jär­jes­tämme kou­lu­tuksia, pro­jek­teja ja tapah­tumia, joissa yhdis­tyy useim­miten monen eri alan ja orga­ni­saa­tion osaa­mista. Omalla toimin­nal­lamme pyrimme myös vah­vis­tamaan toimi­alueemme tai­tei­lija­ver­kos­toja ja yhteis­kunnan eri osa-alueita hal­ko­via yhteis­työ­malleja.

Yhtenä esimerkkinä tästä verkos­toi­tu­mi­sesta oli viime kevään ja kesän aikana jär­jes­tetty tai­tei­den­välinen verkos­toi­tumis- ja inspi­raa­tio­kurssi, TUNNEKKO. Sii­hen idea ja tarve tuli suo­raan tai­tei­li­ja­ken­tältä. Korona­vuonna Taide­yli­opisto teki alueen tai­tei­li­joille kyse­lyn, jossa halut­tiin muun muassa kar­toit­taa Etelä-Poh­jan­maalle toi­vottua toi­min­taa. Kyselyn vas­tauk­sia kävi läpi suun­nit­telija Eeva-Lotta Paa­vola yhdessä tans­si­tai­tei­lija, näyt­tämö­oh­jaaja Päivi Järvi­sen kanssa.

— Kyselyssä kävi ilmi, että alueen tai­tei­lijat oli­vat todella kiin­nos­tu­neita tapaa­maan toi­siaan, kon­tak­toi­tumaan ja teke­mään yhteis­työtä. Tällai­seen syöt­tiin oli todella hie­noa tart­tua. Loimme yhdessä Eeva-Lotan kanssa kurs­si­ko­ko­nai­suuden, jonka har­joi­tukset poh­ja­sivat kyselyn moni­syi­siin­kin vas­tauk­siin, kertoo Päivi Järvi­nen, toinen TUNNEKKO-kurssin luojista.

Taiteidenvälisellä verkos­toi­tumis- ja inspi­raa­tio­kurs­silla teh­tiin eri­lai­sia har­joi­tuk­sia, jotka vah­vis­tivat ja avar­sivat osal­lis­tujien tai­tei­li­juutta ja yhteis­työtä lisää­viä ryh­mä­töitä. Jokai­sella tapaa­mis­ker­ralla syn­tyi jotain konk­reet­tista esi­mer­kiksi teos, työ­paja tai esitys.

— Kurssille osallistuneet pää­si­vät myös tes­taa­maan ideoi­taan käy­tän­nössä, ja hei­dän ideoi­miaan kon­sep­teja on toteu­tettu myös kurs­sin pää­tyt­tyä, iloit­see Eeva-Lotta Paavola, ja jatkaa:

— Tästä kurssissa oli myös kysymys. Osallis­tujat saivat kontak­teja, loivat uusia kon­sep­teja, myy­täviä tuot­teita tai esi­tyk­siä, joiden avulla kartu­tetaan taitei­li­joiden toimeen­tuloa, mutta myös rikas­tu­tetaan alueen kult­tuuri­tarjontaa.

Lisäksi on selvää, että eri alojen taitei­lijoiden yhteis­työssä luo­mat kon­sep­tit eivät olisi vält­tä­mättä olleet mah­dol­li­sia ilman kurs­silla tapah­tu­nutta verkos­toi­tumista. Kurssi otet­tiin hyvin vas­taan ja kurssi­lai­set ovat­kin anta­neet siitä kan­nus­tavaa palautetta.

Tämänkaltaisia eri tahoja yhteen tuo­via koulu­tuk­sia ja tilai­suuk­sia kaiva­taan enemmän. Taide­yli­opis­tossa onkin suun­nit­teilla kurs­sille jat­koa, jonka tavoit­teena on saada mukaan eri taus­tan omaavia osal­lis­tujia myös taide­ken­tän ulko­puo­lelta. Taide­yli­opisto haluaa tai­teen roolin vah­vis­tuvan kaikilla yhteis­kunnan eri osa-alueilla, jolloin tämän­kal­tai­nen sek­tori­rajat ylit­tävä yhteis­työ on merkit­tä­vässä roo­lissa sen saa­vut­tamisessa. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: