TeatteriHyvinvointia Kulttuurikollektiivi Sillan työpajoista

Teksti Venla Korja Kuva Marjaana Araneva

Maalipurkkeja

Maalipurkkeja

Hyvinvointia vahvistavat taidetyöpajat ovat olleet osa Kult­tuu­ri­kol­lek­tiivi Sillan toi­min­taa koko sen yhdek­sän­vuotisen olemas­sa­olon ajan. Nyt tar­jonta on laa­jen­tunut Kohtaamis­taiteeseen.

Marjaana Aranevan ohjaa­massa Kohtaamis­taiteen ryhmä­muo­toi­sessa taide­työs­ken­telyssä kes­keistä ovat koh­taa­minen, ilo ja arvos­tus. Yhdis­tys tote­ut­taa työ­pa­joja myös voi­maut­tavan valo­ku­va­uksen, yhteisö- ja kuva­tai­teen, teat­te­rin sekä sosi­aa­lisen sir­kuk­sen sisällöillä. ⧫

Keväällä 2023

Kohtaamistaide-työpajat

Seinäjoella

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Kulttuurikollektiivi Silta

Kulttuurikollektiivi Silta on Seinäjoella toimiva monimuotoinen taiteenalojen yhdistys, joka tuottaa kulttuurihyvinvointia teatterin, taiteen ja työpajojen muodossa. KultSi toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan alueella, yhteistyössä eri tahojen toimijoiden kanssa. Kollektiivin toimintaa tällä hetkellä kantavat yhteisölliset, soveltavat ja toiminnalliset menetelmät, joilla se pyrkii lisäämään alueensa hyvinvointia. Historiallisilla draamaesityksillä, uuden asuinalueen kulttuuritoiminnan luomisella ja ajankohtaisilla työpajoilla kohotetaan myös alueen kulttuurista kantavuutta.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä: