KuvataideMeren syleilyssä

Teksti Elina Teitti Kuva Nastja Säde Rönkkö

Nastja Säde Rönkön näyttely Those Who Kept the Light

Teoksen tarinoissa tuuli tai meri nähdään olentoina, joilla on tietoisuus, tunteet ja ääni.

Seinäjoen taidehallissa uppou­du­taan meren sylei­lyyn, kun Hallissa avau­tuu tammi­kuun lopussa Nastja Säde Rönkön näyt­tely Those Who Kept the Light. Se on ollut esillä vuonna 2022 Rønne­bæks­holmin taide­hal­lissa Tans­kassa, mistä se nyt mat­kaa Seinä­joelle. Rönk­kö on Hel­sin­gissä asuva kuva­tai­tei­lija, joka työs­ken­telee eri taide­muo­tojen parissa. Hänet pal­kit­tiin Vuo­den Nuo­rena Tai­tei­li­jana vuonna 2019.

Majakanvartijoiden jäljillä

Näyttelyn taustalla on tai­tei­lijan oma, ehkä hie­man leik­kisä unelma maja­kan­var­ti­jana toi­mi­mi­sesta. Nyky­ään maja­kat ovat auto­ma­ti­soi­tuja, joten perin­tei­sessä mie­lessä ammatti on kadon­nut. Entis­ai­kojen maja­kan­var­ti­joi­hin liite­tään pal­jon eri­lai­sia tari­noita, ja elä­män­tapaa on roman­ti­soitu fikti­ossa ja taiteessa.

Kirjoissa, elokuvissa ja muussa popu­laa­ri­kult­tuu­rissa ja tai­teessa maja­kan­var­tijat esi­te­tään mie­hinä. Tutus­tu­essaan maja­koi­hin ja maja­kan­var­ti­oihin Rönkkö oppi, että nais­puo­li­sia maja­kan­var­ti­joita kyllä oli, mutta he oli­vat työtä hoi­ta­vien mies­ten per­heen­jäseniä: tyt­tä­riä, vai­moja ja siskoja. Kun tai­tei­lija mat­kusti Poh­jois­maissa työs­tä­mässä teos­ko­ko­nai­suutta, hän kuuli tari­noita tilan­teista, joissa maja­kan­var­tija oli esi­mer­kiksi sai­ras tai alko­holi­soi­tunut, ja teh­tävää hoiti tosi­asi­assa nais­puo­li­nen per­heen­jäsen. Yksi tosi­ta­rina pää­tyi myös suo­raan teokseen.

— Yhden videoteoksen teks­tissä puhu­taan yksi­näi­sestä leh­mästä. Nor­jassa yhdellä vai­kea­pää­syi­sellä majak­ka­saa­rella oli maja­kan­var­ti­jan lisäksi yksi leh­mä, josta hän sai mai­toa. Jos pos­ti­alus ei sään vuoksi pääs­syt maja­kalle, maito oli maja­kan­var­ti­jan ainoa ravinto pit­ki­äkin aikoja, Rönkkö kertoo.

Rakkaustarinoita kuvan, tekstin ja äänen muodoissa

Majakanvartijoihin liitettyjen tosi­elä­män tari­noi­den ja myyt­tien poh­jal­ta tai­tei­lija käsi­kir­joit­ti kym­me­nen tari­naa ihmi­sen ja muun lajis­ten väli­sestä rak­kau­desta. Tari­noissa tuuli tai meri näh­dään olen­toina, joilla on tietoi­suus, tun­teet ja ääni. Teokset ovat elo­kuval­lisia, eep­pi­siä vide­oita, joissa runo­muo­toon kirjoi­te­tut teks­tit herää­vät eloon ja kan­nat­te­levat tari­naa. Tapah­tu­ma­paik­koina toimi­vat jyl­hät, karut maja­kat ja meri­mai­se­mat eri puo­lilla Poh­jois­maita. Lisäksi esillä on veis­toksia.

Taiteilijalle erilaisten teko­ta­po­jen yhdis­tä­minen tai­teessa on antoisaa.

— Opiskelin maalausta, joten ajat­te­len vielä­kin vah­vasti kuvien kaut­ta. Olen kui­ten­kin aina kir­joit­tanut ja jol­lain tapaa sitä kaut­ta pää­sen syvim­mälle asi­oi­hin, joista haluan tehdä tai­detta. Videoissa voin yhdis­tää kaikki ele­mentit, jotka ovat itsel­leni tär­keitä: visuaa­lisuus, ääni, tari­nan­ker­ronta, musiikki ja tie­tyn­lai­sen tunnel­man luo­minen, Rönkkö kuvailee.

Teokset kommentoivat omalta osal­taan myös il­masto­krii­siä. Ne tut­kivat halun ja muis­tin mer­ki­tystä maa­ilmassa, jossa valta­me­rien eko­sys­tee­mit ovat vaa­rassa tuhou­tua. Tari­noiden ker­toja joh­dat­taa kat­so­jan kautta loh­dun, voi­maan­tumisen ja tun­tei­den tiloi­hin ja paik­koihin. Teks­tit ovat myös samais­tut­ta­via rak­kau­den ja kai­puun kuva­uk­sia. Kukin video­teos on muu­taman minuu­tin mit­tai­nen. Vaik­ka ne muo­dos­ta­vatkin koko­nai­suuden, tai­tei­lijan mie­lestä kat­soja voi lähes­tyä teok­sia kuten itse tahtoo.

— Kehottaisin katsomaan teoksia avoi­min mielin. Ei ole vält­tä­mä­töntä kat­soa niitä mis­sään tie­tyssä jär­jes­tyk­sessä tai kaik­kia alusta lop­puun. Ne lin­kit­tyvät toi­siinsa temaat­ti­sesti ja visu­aa­li­sesti, mutta jokai­nen on oma koko­nai­suu­tensa. Jois­sain niistä on sel­keä tari­na ja alku ja loppu. Jot­kut taas ovat ikään kuin kuvi­tet­tuja runo­ja, tai­tei­lija kuvailee.

Näyttelyn avajaiset järjes­te­tään 26. tammi­kuuta klo 17 alkaen. Tapah­tuma on kai­kille avoin ja maksuton. ⧫

 

26.1.2024
Näyttelyavajaiset
Taidehalli

27.1.–10.8.2024
Those Who Kept the Light
Halli

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: