MusiikkiMARSia ja kansanmusiikkia

Teksti Jenni Latva Kuva Tommi Ahonen

Polenta

Polenta soittaa omaa sekä perinteistä pelimannimusiikkia hiki hatussa ja täydellä sydämellä.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö on ollut mukana toteut­ta­massa MARS-festi­vaa­lia sen alku­ajoista lähtien. Ensim­mäi­sen ker­ran tapah­tuma jär­jes­tet­tiin sen nykyi­sellä nimellä vuonna 2010. MARS eli Music, Assebly, Research, Show­business on musii­kin ja musiik­ki­tapah­tu­mien ammat­ti­lais­tapah­tuma, jonka pai­kal­liset toimi­jat tuot­ta­vat yhteis­voi­min. Tänä vuonna se järjes­te­tään 15.–16.2.2024 Seinä­joella Rytmi­kor­jaa­molla.

Kahden seminaari­päi­vän ja live­musii­kin illan mit­tai­sessa tapah­tu­massa keski­ty­tään tapah­tuma-alan polt­ta­viin puheen­ai­hei­siin. Tänä vuonna tee­mana on aktii­vinen vai­kut­ta­minen. Luvassa on mm. panee­li­kes­kus­te­luja, key­note-puheen­vuo­roja, haas­tat­te­luja ja ajan­koh­tai­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia. Iltai­sin MARS mars­sit­taa Seinä­joelle tuo­reen kat­tauk­sen live­musiikkia.

Kansanmusiikista inspi­raa­ti­onsa am­men­tava Polenta-yhtye esiin­tyy osana MARS-fes­ti­vaa­lin live­oh­jel­maa 16. hel­mi­kuuta Taide­yli­opis­ton tuot­ta­mana. Polenta on kolmen viu­lis­tin ja yhden kita­ris­tin yhtye, joka soit­taa omaa sekä perin­teis­tä peli­man­ni­mu­siik­kia hiki hatussa ja täy­dellä sydä­mellä. Yhtye­en keikat huo­ku­vat väli­tön­tä tun­nel­maa ja soit­ta­misen riemua. Polenta soit­taa uut­ta kan­san­musiik­kia raik­kaalla ja rävä­källä otteella. Kan­san­musiik­ki­tee­mai­sen kon­ser­tin toi­nen esiin­tyjä on Vimma ja ilta toteu­te­taan yhteis­työssä Selmu ry:n ja Suomen kan­san­mu­siik­ki­liiton kanssa. ⧫

 

15.–16.2.2024
MARS
Rytmikorjaamo

Pe 16.2.2024
Live on MARS: Polenta & Vimma
Kalevan Navetta

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Lisää ilmiöitä: