MusiikkiSattuma viitoitti tien ammattimuusikoksi

Teksti Heli Lahti Kuvat Jussi Ojala

Hanna Kankaanpää ja Martha Effe ovat Seinäjoen kaupunginteatterin uudet muusikot

Seinäjoen kaupunginorkesterissa viih­dy­tään yleensä useita vuo­sia, jopa vuo­si­kym­me­niä. Viime vuosi oli­kin erit­täin poik­keuk­sel­linen, kun orkes­teri sai riviinsä jopa kaksi uutta vaki­tuista muusik­koa: 2. viu­lun äänen­joh­ta­jaksi Hanna Kankaan­pään ja hui­lun äänen­joh­ta­jaksi Martha Effen. Mutta keitä ovat nämä uudet muu­sikot ja miten heistä tuli musii­kin ammattilaisia?

Kankaanpää aloitti viu­lun­soi­ton 6-vuo­ti­aana. Instru­mentti vali­koi­tui sat­tu­malta, koska kotona ei ollut mitään soi­tinta eri­tyi­sesti tarjolla.

— Taitojen karttuessa ja laa­duk­kaam­man soit­ti­men tul­lessa kuvi­oi­hin, aloin ymmär­tää viu­lun todel­lisen upeu­den. Soin­nin kirk­kaus ja sävy­jen luke­mat­to­mat eri mah­dol­li­suu­det sai­vat minut kieh­to­vuu­del­laan totaa­li­sesti pau­loi­hinsa. En voisi kuvi­tella elä­mää ilman musiik­kia ja viu­lua, Kan­kaan­pää toteaa.

Effen ensikos­ke­tus hui­luun tapah­tui niin ikään hie­man sat­tu­malta 11-vuotiaana. Musiik­ki­har­ras­tus oli toi­vottu, mutta instru­me­ntin sai valita itse. Huilu tart­tui Effen käteen iso­sis­kon siir­ryt­tyä oboeen ja kaksois­siskon vali­tessa kitaran.

— Pidän huilussa sen äänestä ja sen laa­jasta väri­skaa­lasta. Tykkä­sin jo nuo­rem­pana or­kes­teri­soi­tosta todella paljon. Jos sitä saisi tehdä aina, olisin onnel­linen, Effe tuumaa.

Vahva kokemus saa usein musiik­ki­har­ras­tajan haa­vei­le­maan ammat­ti­lai­suu­desta. Niin kävi myös näille muusi­koille.

— Mieleeni on painu­nut väke­västi koke­mus ensim­mäi­sestä ker­ras­ta sin­fo­nia­or­kes­te­rissa. Tai­sin olla 15-vuo­tias, kun pää­sin oppi­las­avus­ta­jaksi Seinä­joen orkes­te­riin erää­seen peri­odiin. Muis­tan elä­västi, kun Beet­ho­venin 8. sin­fo­nian ensim­mäi­nen soin­tu kajahti ilmoille kapel­li­mes­tari Juha Tör­män johdolla. Tuona het­kenä taju­sin, miten upeaan maa­il­maan olin saa­nut ensi­kos­ke­tuk­sen, ja siltä tieltä ei enää ollut paluuta. Tuo koke­mus antoi sine­tin haaveil­leni ammat­ti­muu­sik­kou­desta, ja näin ollen kirk­kaan lähtö­lau­kauk­sen omalle elämän polulleni, Kankaanpää kiteyttää.

Effelle opettajat ovat olleet tärkeässä roolissa muusi­koksi kasvami­sessa.

— Laura Kähkösen oppi­laana Oulussa kehi­tyin hur­jaa vauh­tia, ja en var­masti olisi saa­nut näin vank­kaa poh­jaa osaami­selleni ilman häntä. Toi­nen merkit­tävä hen­kilö on Petri Alanko, joka opetti minua Sibe­lius-Aka­te­mi­assa kolme vuotta, Effe kertoo.

SKORin tuoreet muusi­kot ovat parras­valoissa helmi­kuun kon­ser­tissa Klas­sis­min kai­kuja roman­tiikan väreissä. Effe ja Kan­kaan­pää ovat suun­ni­tel­leet kon­ser­tin ohjel­man ja hei­tä kuul­laan myös solis­ti­sissa teh­tä­vissä. Effen sanoin:

— Ei kannata ikinä ali­ar­vi­oida pien­ten teko­jen mer­ki­tystä. Pie­net teot ja asiat, joita teem­me joka päi­vä, ovat mer­ki­tyk­sellisiä. ⧫

To 22.2.2024 klo 18

Klassismin kaikuja romantiikan väreissä

Seinäjoki-sali

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Eli SKOR on klassisen musiikin orkesteri, joka taipuu monipuolisesti eri musiikkityyleihin sinfonioista lastenkonsertteihin ja viihteestä nykymusiikkiin. SKOR konsertoi akustisesti loistavassa, nimenomaan musiikkisaliksi suunnitellussa Seinäjoki-salissa. Runkosoittajiston jousikvintetti ja puhallinkvintetti esittävät säännöllisesti niin keskeistä klassista, kuin uudempaakin kamarimusiikkituotantoa. Soittajistoa täydennetään sinfoniakonserteissa ammattimuusikoilla.

Osoite
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Kalevankatu 35
SKORin toimisto, Keskuskatu 32 A

Lisätietoja
skor.fi

Lisää ilmiöitä: