Muut aiheetAalto-keskus matkalla Unesco-kohteeksi

Teksti Johanna Rintamäki Kuva Katja Lösönen

Aalto Visitor Center avataan seurakunnan entisen taloustoimiston tiloihin Lakeuden Ristin kupeeseen.

Keskellä Seinäjokea seisoo raken­nus­rykelmä, jota mat­kus­te­taan eri puo­lilta maa­ilmaa ihmet­te­le­mään, ihas­tu­maan, kos­ket­tu­maan – mikä se on? Yllät­tä­vän monet ei­vät tiedä. Se on maa­il­man­kuulun ark­ki­tehdin Alvar Aallon suun­nit­telema hal­lin­to- ja kult­tuu­ri­keskus eli tutta­val­li­semmin Aalto-keskus.

Rakennuskokonaisuuden arvoon on viime vuo­sina herätty laa­jemmin sekä paikal­li­sesti että kan­sain­väli­sesti. Aalto-kes­kuk­semme on yksi 13 Aallon suun­nit­te­leman koh­teen sar­jasta, jota hae­taan Unescon maa­il­man­perintö­koh­teeksi. Luet­te­loon vali­tuiden suoje­lulla ja säi­lyt­tä­mi­sellä on eri­tyi­nen mer­kitys ihmis­kunnan kult­tuuri­perin­nön säi­lymi­selle. Mitä se oikeas­taan käy­tän­nössä tarkoittaa?

Kansainvälinen kiinnos­ta­vuus aina­kin nou­see kerta­hei­tolla. Val­mis­tau­dumme pal­ve­lemaan mat­kai­li­joita entistä parem­min, kar­toi­tamme vas­tuul­li­sempia tapoja toi­mia ja ver­kos­toi­dumme koko ajan enem­män kan­sain­väli­sesti. Seinä­joen strate­giassa on mai­nittu Aalto Visitor Centerin (AVC) perus­taminen – sellai­nen on suun­nit­teilla seu­ra­kun­nan enti­seen talous­toi­mis­toon. AVC:sta vierai­lija saa infoa Aal­losta ja Aalto-kes­kuk­sesta, voi hank­kia matka­muis­toja ja naut­tia uudis­te­tusta Aalto-lasi­näyttelystä.

Unesco-hakemuksen valmis­telu- ja pää­tös­pro­sessi on pitkä, joten ehdimme hyvin val­mis­tautua. Jos kaikki menee hyvin, ehtii kaikki seura­kun­nan sanee­rauk­setkin val­miiksi ennen status­pää­töksen saa­pu­mista. Ensi kesänä luvassa oleva Kansa­lais­torin sanee­raus päät­tää kau­pun­gin omis­tamien raken­nus­ten sanee­raus­urakan.

 

Aallon arkkitehtuuri -sarjan nimeä­mistä Unes­con maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teiden luet­te­loon on val­mis­teltu vuo­desta 2022 Museo­viras­ton toimesta.

Aalto-arkkitehtuurin sar­jana ehdo­tet­ta­aan koko­nai­suu­teen kuu­luu yhteensä 13 Aal­tojen suun­nit­te­le­maa koh­detta seit­se­mässä kau­pun­gissa. Sarjan koh­teet ovat Alvar Aallon atel­jee, Alvar Aallon koti­talo, Finlandia-talo, Kansan­elä­ke­lai­toksen pää­ra­ken­nus ja Kult­tuuri­talo Helsin­gissä, Jyväs­kylän yli­opis­ton Semi­naa­rin­mäen kam­pus, Muurat­salon koe­talo ja Säy­nät­salon kun­nan­talo, Pai­mion paran­tola, Seinä­joen hal­linto- ja kult­tuuri­keskus, Suni­lan sellu­loosa­tehtaan asuin­alue Kotkassa, Villa Mairea Porissa ja Vuok­sen­niskan Kol­men Ris­tin kirkko Imatralla.

Ehdotusaineisto toimi­te­taan Unes­colle 1.2.2025 men­nessä, pää­tös­tä odo­te­taan aikai­sin­taan kesällä 2026.⧫

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Visit Seinäjoki

Lisää vinkkejä paikalliskulttuurin haltuunottoon löydät Visit Seinäjoen sivuilta!

Lisätietoja
visitseinajoki.fi

Lisää ilmiöitä: