Muut aiheetPikkuprovinssi avaa jälleen festivaalikesän

Teksti Omar Zouiter Kuva Tuukka Kiviranta

Lapsia Törnävänsaaren sillalla

Koko perheen las­ten­kult­tuu­ri­fes­ti­vaali Pikku­pro­vinssi jär­jes­te­tään Seinä­joen Tör­nä­vän­saa­ressa 18.5.2024. Kai­kille avoi­men ja maksut­toman tapah­tuman ohjel­massa on mm. konsert­teja, esi­tyksiä, työ­pa­joja sekä ai­kuis­ten ja las­ten yhteis­tä teke­mistä kau­niissa ja visu­aali­sesti innos­ta­vassa ympä­ris­tössä. Ohjelma­tar­jontaa täy­den­tävät mait­tavat kah­vila- ja ravin­to­la­palvelut. Festi­vaalin jär­jestää Seinä­joen kaupungin lasten­kult­tuu­ri­keskus Louhimo.

Pikkuprovinssin löytöretkellä seikkaillaan 13.–18.5.2024 Tör­nävän­saaren ja Ruuti­puis­ton luon­non­suo­jelu­alueen ympä­ris­tössä. Löytö­retki on lap­sille ja per­heille suun­nattu reitti, jonka var­rella on las­ten ja nuor­ten teke­miä koris­teita ja yhtei­sö­tai­de­teok­sia sekä luonto­ai­hei­sia teh­täviä. Rei­tin var­rella on festi­vaali­päi­vän aikana myös eri­laisia esi­tyk­siä sekä työ­pajoja.

Alakouluikäisten bändit estradilla

Pikkuprovinssin perinteinen bän­di­kat­sel­mus jär­jes­te­tään 16. touko­kuuta Tör­nä­vän­saaren pavil­jongissa. Kat­sel­muk­sessa lavalle nou­see ala­kou­lu­ikäisten bän­dejä Seinä­joelta, Ilma­joelta ja Kuri­kasta. Vuo­desta 1995 jär­jes­tetty perin­tei­käs kat­sel­mus on kerän­nyt his­tori­ansa aikana lavalle yli 180 bän­diä ja tuo­nut nuo­ria musiikki­har­ras­tajia yhteen yli koulu­rajojen. Kat­sel­muk­sen lisäksi ala­koulu­ikäisten bän­deille mahdol­lis­tetaan studio­ääni­tykset Taide- ja kult­tuuri­kes­kus Kale­van Nave­tan Kammi­ossa huhti­kuussa 2024.

Alue-esiintyjäksi Pikkuprovinssiin?

Pikkuprovinssiin etsitään innok­kaita lap­sia ja nuo­ria alue-esiin­ty­jiksi. Esi­tykset voivat olla tans­sia, soittoa, runon­lau­suntaa tai vaikka­pa akro­batiaa. Esi­tys voi olla kestol­taan 5–10 minuut­tia ja sen tulee olla kevy­esti toteu­tet­tavissa.

Hakemuksen voi lähettää 31. maaliskuuta mennessä sähköpostitse osoitteeseen pikkuprovinssi@seinajoki.fi. ⧫

18.5.2024

Pikkuprovinssi

Törnävänsaari

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Pikkuprovinssi

Pikkuprovinssi on lasten oma festivaali, joka järjestetään Törnävänsaaressa. Tapahtuman ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia, teatteria ja työpajoja. Kaikille avoimen ja maksuttoman festivaalin jär­jestää Seinä­joen kaupungin lasten­kult­tuu­ri­keskus Louhimo.

Osoite
Törnäväntie 20

Lisätietoja
pikkuprovinssi.fi

Lisää ilmiöitä: