TeatteriTeatteri on mun aluetta!

Teksti Jani Johansson Kuva Anna Valtari

Jani Johansson teatterin kulisseissa

Monipuolinen näyttelijä Jani Johansson on työsken­nellyt Seinä­joen kau­pun­gin­teat­te­rissa vuodesta 2012. Johansson on myös ohjaaja ja hänen seu­raava työnsä on Tootsie-musi­kaali Törnävän kesä­teat­te­riin. Sinne mies palaa kuin kotiinsa, oli­han hän pit­kään toimi­neen Tör­nävän kesä­teat­teri­yhdis­tyksen kan­tavia voimia. Mutta onko Johans­son ollut esiin­tyjä aina? Miten hänen elä­män­pol­kunsa johti teatteriin?

|

Nuorena olin aivan jäätävän kova jän­nit­tä­mään! Ala-asteen kuoro­har­ras­tus lop­pui kuin sei­nään, kun opet­taja pyysi lau­la­maan soolon kevät­juh­lassa. Kotona sanoin, että muut­kin pojat lopet­ti­vat, etten siksi halun­nut olla siellä enää. Totuus pal­jas­tui pian, kun äiti näki luo­kan muut pojat lau­la­massa kuo­ron mukana ja minä istuin katsomossa.

Ihan pikkupoikana oles­kelin aika pal­jon yksin seik­kai­le­massa ja etsi­mässä kaik­kea roinaa. Piha­pelien kautta innos­tuin pesä­pal­losta ja aloitin har­ras­tuksen kymmen­vuo­tiaana. Viimeisen vuoden pelasin SM-tasolla B- ja A-junnuissa Jyväs­kylän Kirissä, johon minut ja kave­rini ”ostet­tiin” HoNsU:n lopet­ta­essa pesä­pallo­toi­min­nan. Olin tuol­loin Jyväs­kylän Nors­sin lukion urhei­lu­luokalla.

Syynä lopettamiseen oli uusi rak­kaus: teat­teri! Lukion toka­luok­ka­laiset tekevät perin­tei­sesti joulu­näy­telmän ja siitä se lähti. Ohjaaja Antti Lattu pyysi kesä­teat­teriin näyt­te­le­mään ja suos­tuin välit­tö­mästi. Ensim­mäi­nen roolini oli mykkä-Paavo. Mykkä poika, joka ilmaisi itseään tans­si­malla. Olin hyvä liik­kuja urheilu­taustani vuoksi.

Myöhemmin teimme Yövieraat-teat­te­rissa Danten Juma­laisen näytel­män tanssi­teoksena. Sen jälkeen sain tosis­sani kiel­täytyä taivut­te­luista lähteä opis­ke­le­maan tanssia. Yövieraat oli mun teat­teri­koulu. Siellä pääsin ”isojen poikien leik­keihin”. Se oli oikeasti kova juttu.

Nyt jo edesmennyt ”kävelevä koko­nais­taide­teos” (niin kuin hän itse­ään kutsui), Yövie­raitten alku­peräis­jäsen Tuomas Lapin­mäki ehdotti jo tuol­loin, että ohjaa sä! Juha Hurme oli muut­tan­ut pois kau­pun­gista ja Yövie­raat oli lui­su­massa kohti, sano­taanko nyt, suun­nat­to­muutta. Lopulta ryhmä päätet­tiin kuo­pata. Viimei­sillä Yövieraat-festi­vaa­leilla esitin Leniniksi pukeu­tu­neena sanat­to­masti dia­lek­tisen mate­ria­lismin viisi perus­peri­aatetta tuolin ja lattian avulla. Esitys oli hul­vaton. Sen oli ohjannut kurssi­kave­rini Turun Taide­aka­temi­asta Pasi Mäkelä, jonka erityis­osaa­minen suun­tautui myö­hem­min japa­ni­lai­seen butoh-tans­siin. Pyöri­timme noihin aikoi­hin Zaum!-klubia Turun Tehdas­teat­te­rilla, jonka halli­tuk­sessa olimme myös. Poikki­tai­teel­li­selle klubille teimme aina jonkin esi­tyk­sen itsekin. Tämä ja Adagio und sweine­fleish jäivät mieleeni. Ihanaa teke­misen vapautta ilman onnis­tu­misen paineita.

Sielultani taidan olla molempia: näyttelijä ja ohjaaja.

Hain ensimmäisen kerran jo 1996 Turkuun opis­ke­le­maan teat­teri-ilmaisun ohjaa­jaksi. Seuraa­vana vuonna Teat­teri­kor­kea­koulun pääsy­ko­kei­den ensi­ker­ta­lai­sena tipuin viimei­sessä vai­heessa. 1998 hain molem­piin kou­luihin ja pääsin Turkuun. Sen jäl­keen en enää näyt­te­li­jä­opin­toi­hin hakenut. Koulu­ajan sitten kir­joit­telin aimo kasan kor­vaa­via esseitä, koska tungin pääni kai­ken­lai­siin prog­giksiin näyt­te­le­mään ja kurs­seilta piti pyy­tää vapaata. Sielul­tani tai­dan olla molem­pia: näyt­te­lijä ja ohjaaja.

Nuorena opintojen suunta ei ollut selvä. Kirjoi­tin ”Nors­sin histo­rian täpä­rim­mälle jää­neet ällän­paperit”, kuten reh­tori asian ilmaisi. Tun­tui tyh­mältä läh­teä möyk­kää­mään johon­kin taide­kouluun, kun annet­ta­vaa ja otet­ta­vaa olisi ollut ”järke­vil­läkin” aloilla. Journa­lis­tiik­kaa luke­maan hain heti lukion jäl­keen, mutta vara­si­joilta en päässyt sisään.

Siinä se teatteri koko ajan pyöri rinnalla.

Olin minä kaksi päivää ravin­to­la­kou­lus­sakin! Liian pitkä tarina ker­rot­ta­vaksi koko­naan. Eräs tuttu opet­taja tuli käytä­vällä vas­taan ja komensi mut pois sieltä. Siitä menin baa­riin töihin. Into­himoni mua vis­siin sitten ohjaili, ohjailee.

Olen ollut kiinnitet­tynä, kuu­kausi­palk­kai­sena näyt­te­li­jänä yhtä­jak­soi­sesti vuo­desta 2001 läh­tien. Kok­ko­lassa, Riihi­mäellä ja nyt Seinä­joella. Tasai­sin väli­ajoin tulee kiima tehdä jotain muu­takin lai­tos­teat­te­rissa näyt­te­le­misen ohessa.

Jani Johansson teatterin kulisseissa Tootsie-puvustuksen kanssa

Ohjaaminen on lähellä sydän­täni ja olen­kin aina johta­jille vin­kan­nut, että jos sauma aukeaa, olen val­mis haas­tee­seen. Nyt sellai­nen aukesi ja saan kun­nian ohjata ensi kesänä Törnä­vän kesä­teat­te­riin Tootsie, lyömätön lyyli -musi­kaali­kome­dian. Tämä on toi­nen kerta, kun ohjaan Tör­nä­välle, mutta ensim­mäi­nen Seinä­joen kau­pun­gin­teat­terin alai­suu­dessa. Törnävä on tullut erit­täin rak­kaaksi pai­kaksi. Pyöri­timme Tör­nä­vän kesä­teat­teri­yhdis­tystä vuo­sia ja kai­puu jäi kyte­mään. Ihan mah­tavaa päästä puik­koi­hin taas. Ja näy­telmä, se on tosi hyvä! Tootsiessa on huu­moria ja siinä kui­ten­kin pela­taan oikeilla asi­oilla. Se on kos­ket­tava, kaunis ja koo­minen yhtä aikaa.

Olen vuosien varrella saanut tehdä näyt­teli­jänä töitä aivan mah­ta­vien persoo­nien kanssa, joten roo­lit­taessani kesän musi­kaali­kome­diaa aloin ensim­mäisenä selailla kaveri­listaa Face­bookissa. Tootsiessa nähdään Antti Lang, Satu Silvo, Reidar Palmgren, Maija Lang ja Lauri Ketonen muuta­mia mai­ni­tak­seni. Hur­maa­via näyt­teli­jöitä kaikki tyynni! Ja näin kun itse ”käsin­poimii”, niin tietää tar­kal­leen, miten kukin palikka toi­mii toisen kanssa. Aina­kin siinä luu­lossa on hyvä aloittaa.

Tätä juttua ei kannata missata! ⧫

6.7.–17.8.2024

Tootsie

Törnävän kesäteatteri

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Seinäjoen kaupunginteatteri

Teatterikatsomossa voi antautua tarinoiden vietäväksi! Tuntea riemua, liikutusta ja empatiaa. Oppia uutta ja laajentaa sydäntään. Siihen kaikkeen tarjoaa Seinäjoen kaupunginteatteri mahdollisuuden kaupungin ja maakunnan ihmisille. Aina elävänä.

Osoite
Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12
Törnävän kesäteatteri, Törnävänsaarentie 1

Lisätietoja
seinajoenkaupunginteatteri.fi

Lisää ilmiöitä: