TeatteriTunteiden kirjoa Teatteri Hysteriassa

Teksti Jonna Sillanpää Kuva Jasmiina Soidinaho

Rami Mäkilaine ja Juulia Soidinaho Linjat kuumina -farssissa

Hysterian vakinäyttelijät Rami Mäkilaine ja Juulia Soidinaho kirvoittavat nauruja Linjat kuumina -farssissa myös tänä keväänä.

Teatteri Hysteria on löy­tä­nyt oman paik­kansa moni­puo­li­sella toimin­nallaan Seinä­joen toi­sena ammatti­teat­terina vii­mei­sen nel­jän vuo­den aikana. Teat­teri tuot­taa vuosit­tain jopa neljä ensi-iltaa.

— On ollut suunnaton riemu kokea, miten mei­dät on otettu katso­jien toi­mesta vas­taan. Teatte­ril­lemme on jo vakiin­tunut kanta­yleisö, joka odot­taa mielen­kiin­nolla seu­raa­vien näy­tel­mien julkai­semista. Vah­vuu­temme on fars­sin ja kome­dian parissa, sillä rakas­tamme naurat­taa ihmi­siä, Hyste­rian toi­mi­tus­johtaja Juulia Soidin­aho iloitsee.

Hysteriassa jatketaankin keväällä 2024 hul­va­tonta huvit­telua, kun tuttu hahmo John Smith suhaa jäl­leen lavalla kah­den perheensä välissä.

Linjat kuumina on jatko-osa meillä syksyllä 2022 ensi-iltansa saa­neelle Juokse vaimosi edestä -fars­sille, joka myi ilta toisensa jälkeen itsensä loppuun. Eikä myös­kään jatko-osa ole ollut poikkeus. Syys­kau­della ensi-iltansa saanut Linjat kuumina -farssi oli pit­kälti lop­puun­myyty. Lavalla näh­dään meidät Teat­teri Hys­terian vaki­näyt­te­lijät ja John Smithin roo­lissa vie­railee näyt­telijä Juha Lagström.

Menestyselokuvaan pohjautuvassa näytelmässä näytetään koko ihmisyyden tunnekirjo.

Soidinaho pyörittää Teatteri Hysterian toi­mintaa yrit­tä­jinä yhdessä avio­puo­li­sonsa Rami Mäki­laineen kanssa. He vuorot­tevat teos­ten ohjaa­mi­sessa ja suun­nit­televat tule­via ohjel­mis­toja tii­viisti työ­ryh­män kanssa. Teat­te­rissa työs­ken­telee jo reip­paasti yli kym­menen työn­te­kijää. Samalla kun teat­terin toiminta on kas­vanut ja vakiin­tunut, niin vastuu on myös lisään­tynyt.

— Olemme halunneet hakea teat­te­rin toi­min­taan vah­vaa yhtei­söl­li­syyttä. Kun työ­ryhmä saa vaikut­taa teok­siin, antaa mie­li­piteensä ja käyt­tää luo­vuut­taan, syntyy vah­vaa yhtei­söl­listä teke­mistä. Meiltä tila­taan myös pal­jon työ­hyvin­voin­ti­työ­pajoja ja -luen­toja. Viime vuos­ina pahoin­vointi on nous­sut hälyt­tä­västi ja mielen­ter­veys­asiat herät­tä­vät kes­kus­telua. Olem­me­kin päät­tä­neet tart­tua aiheeseen Yksi lensi yli käenpesän -klas­sikon kautta, joka tuo­daan ensi-iltaan keväällä 2024.

Yksi lensi yli käenpesän on kantaa­ottava teos mie­len­ter­veys­on­gel­mista. Näytel­mässä seu­ra­taan pää­hen­kilö Randle McMurphyn mat­kaa mie­li­sai­raa­lassa 1960-luvulla, mutta aiheet puhut­te­levat myös nyky­ai­kana. McMurphy haas­taa mieli­sai­raa­lan hoi­taja Ratchedin auto­ri­tää­risen vallan ja puo­lus­taa poti­lai­den vapautta. Menes­tys­elo­kuvaan poh­jau­tu­vassa näy­tel­mässä näy­te­tään koko ihmi­syy­den tunne­kirjo. Pää­roolin tekee näyt­telijä Rami Mäkilaine.

— Olemme viime vuosina onnistuneet näyt­te­li­jöinä luo­maan niin koomi­sia kuin herk­ki­äkin hah­moja teat­te­rin eri tyyli­la­jeissa. Nyt on otol­li­nen aika luo­da teos, jossa saamme luoda ihmi­syyden koko tunne­kirjon lavalla. Ja mikä oli­sikaan parempi paik­ka tote­uttaa tämä klas­sik­koteos, kuin Piiri, Soidinaho hymyilee. ⧫

 

26.1.–23.3.2024
Linjat kuumina
Teatteri Hysteria

13.4.–24.5.2024
Yksi lensi yli käenpesän
Teatteri Hysteria

23.1.–20.2.2024
Improkurssi
Teatteri Hysteria

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Teatteri Hysteria

Teatteri Hysteria on teatteri-, taide- ja tapahtumatila, joka tarjoaa Piirin alueella monipuolista kulttuuria koko illan improvisaatioesityksistä erilaisiin ajankohtaisiin näytelmiin. Hysteria tuottaa myös työhyvinvointi- ja koulutuspalveluja.

Osoite
Seuralantie 25

Lisätietoja
hysteria.fi

Lisää ilmiöitä: