KuvataideMatthew Cowan tutkii villiyttä paikallisten ihmisten kanssa

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen, Laura Köönikkä ja Elina Teitti Kuva Mika Rinta-Porkkunen

Matthew Cowan on etsinyt näyttelyään varten paikallisten opastamana villiyttä muun muassa Paukanevalta.

Matthew Cowan on etsinyt paikallisten opastamana villiyttä muun muassa Paukanevalta.

Uusiseelantilaisen, Berlii­nissä asu­van ja työs­kente­levän kuva­taitei­lija Matthew Cowanin näyt­tely Wildness Makes This World on esillä Seinä­joen taide­hallin Vintillä 6. maalis­kuuta saakka. Näyt­tely on osal­lis­tanut 12 paikal­lista henki­löä esit­tele­mään taitei­li­jalle vil­lejä paik­koja ja tutki­maan villiy­den merki­tyk­siä. Projek­ti on vie­nyt esi­mer­kiksi turve­nevalle, lii­kunta­saliin, met­sään, museoon, osal­lis­tu­jien lap­suu­den maise­miin. Laita­kaupun­gin orkes­teri on luo­nut näyt­te­lyyn yhdessä tai­tei­lijan kanssa ääni­maise­man.

Taiteellisessa työskente­lys­sään euroop­pa­lais­ta kan­san­perin­nettä tut­kiva Cowan käsit­telee vil­liyden koke­muksia ja merki­tyksiä. Cowan on tohtori­koulu­tettava Taide­yliopis­tossa ja näyt­tely liit­tyy hänen väitös­tutki­muk­seensa.

Näyttelyssä villiyttä on lähes­tytty eri­tyi­sesti paik­kojen kautta – paik­kojen, jois­sa on koettu jotain, tai joissa itses­sään on jotain villiä. Näyt­tely ei pohdi vain villiy­den yhte­yttä luontoon, vaan henkilö­kohtai­sia kokemuksia ja aisteja. Psyko­maan­tiede, koke­muksen ja pai­kan suhde, on keskei­nen teema. Näyt­tely koos­tuu videosta, valo­kuvas­ta, objek­teista ja histori­al­li­sista esi­neistä. Osa esineis­tä on lai­nattu osal­listu­jilta, osa Seinä­joen muse­oilta.

— Villiys on läsnä elämäs­sä, ja tois­tamme ja toteu­tamme sitä monin eri tavoin, joskus tietoi­sesti, joskus tiedos­tamatta, Cowan toteaa.

Projekti on ensim­mäi­nen osal­listava näyt­tely­pro­jekti, jonka Taide­halli tekee yhdessä kansain­väli­sen taitei­lijan kanssa. Näyt­telyn teokset ovat synty­neet tii­viissä vuoro­vaiku­tuk­sessa Matthew Cowanin, Taide­hallin ja paikal­listen osal­listu­jien kesken.

Koronapandemia muutti suun­ni­tel­mia ja lyk­käsi näyt­telyn avau­tumis­ta paril­la kuukau­della. Berlii­nissä asuva taitei­lija ei voinut­kaan matkus­taa Suomeen niin usein kuin oli aikomus. Proses­si­mainen työs­ken­tely­tapa on ollut uusi sekä Taide­hallille että taitei­lijalle. Jous­tava asenne ja globaa­lin tilan­teen vaiku­tuksen hyväk­sy­minen mahdol­lis­tivat projek­tin valmis­tu­misen poik­keus­oloissa.

— Saimme mukaan sitou­tu­neen joukon ihmi­siä, ja hei­dän kans­saan on ollut ilo työs­ken­nellä. Ihmis­ten esit­telemät paikat ja vil­liys ovat ainut­laa­tuisia, ja tässä on itse­kin pääs­syt näke­mään asioita ja paik­koja, joihin ei olisi muuten tutus­tunut, kertoo ts. näyttely­koordi­naattori Elina Teitti.

Yhteistyö Cowanin kanssa syntyi yhtei­sistä mielen­kiin­non­kohteista.

— Näyttely pohtii ehkä jol­lain tavalla tut­tuutta ja vie­rautta. Vaikka lähtö­koh­tana ei ole ollut suora­nai­sesti suoma­lais­ten perin­teiden tutki­minen, näyt­te­lyssä on paljon sel­laista, mitä Cowan katsoo ikään kuin ulko­puo­lisen lins­sien läpi. Se on mielen­kiin­toista, Teitti jatkaa. ⧫

6.3.2021 saakka

Wildness Makes This World

Vintti

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: