TeatteriKulttuurikollektiivi Silta rakentaa yhteyttä muinaisiin myytteihin

Teksti Tanja Huuskonen Kuva Katariina Vestergård ja Ilona Putula

Kulttuurikollektiivi Sillan esitys Modonmuutoksia

Maaliskuussa ensi-iltansa saava Muodon­muutoksia-esitys raken­taa sil­toja nyky­ih­misen ajat­telun ja mui­nais­ten myyt­tien välille. Teos on ins­pi­roi­tunut Ovidiuksen saman­nimi­sestä eepok­sesta ja maa­laa hah­mojen mat­kaa näyt­tämölle naami­oi­den, elek­tro­nisen musii­kin ja video­taiteen keinoin.

Monitaiteisen Muodonmuutosten ku­vat san­ka­ruu­desta, rak­kau­desta ja kapinal­li­suu­desta näh­dään Piirillä, Teat­teri Hys­terian näyt­tä­möllä. Kult­tuuri­kollek­tiivi Silta tunne­taan eri­laisten yhtei­söjen osal­lis­tami­sesta tai­teen äärelle. Teos kut­suu eri­tyi­sesti nuo­ria katso­jia poh­timaan, onko myy­teillä yhä sijaa ajat­telus­samme. ⧫

Keväällä 2021

Muodonmuutoksia

Teatteri Hysteria

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Kulttuurikollektiivi Silta

Eli KultSi kiertää Etelä-Pohjanmaan alueella esittämässä soveltavan taiteen produktioitaan ja tuottaa yhteisöllistä toimintaa ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. KultSi on Improaallon ohella tuttu koulukiusaamista ehkäisevistä ja tyhypajoista sekä kehitysvammaisten teatteriharrastajien Kuningasryhmästä. Tilattavissa on impron lisäksi tyhy-, teatteri- ja sirkustyöpajoja sekä esittäviä, osallistavia ja draamallisia sisältöjä.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä: