TeatteriKulttuurikollektiivi Silta rakentaa yhteyttä muinaisiin myytteihin

Teksti Tanja Huuskonen Kuva Katariina Vestergård ja Ilona Putula

Kulttuurikollektiivi Sillan esitys Modonmuutoksia

Maaliskuussa ensi-iltansa saava Muodon­muutoksia-esitys raken­taa sil­toja nyky­ih­misen ajat­telun ja mui­nais­ten myyt­tien välille. Teos on ins­pi­roi­tunut Ovidiuksen saman­nimi­sestä eepok­sesta ja maa­laa hah­mojen mat­kaa näyt­tämölle naami­oi­den, elek­tro­nisen musii­kin ja video­taiteen keinoin.

Monitaiteisen Muodonmuutosten ku­vat san­ka­ruu­desta, rak­kau­desta ja kapinal­li­suu­desta näh­dään Piirillä, Teat­teri Hys­terian näyt­tä­möllä. Kult­tuuri­kollek­tiivi Silta tunne­taan eri­laisten yhtei­söjen osal­lis­tami­sesta tai­teen äärelle. Teos kut­suu eri­tyi­sesti nuo­ria katso­jia poh­timaan, onko myy­teillä yhä sijaa ajat­telus­samme. ⧫

Keväällä 2021

Muodonmuutoksia

Teatteri Hysteria

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Kulttuurikollektiivi Silta

Kulttuurikollektiivi Silta on Seinäjoella toimiva monimuotoinen taiteenalojen yhdistys, joka tuottaa kulttuurihyvinvointia teatterin, taiteen ja työpajojen muodossa. KultSi toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan alueella, yhteistyössä eri tahojen toimijoiden kanssa. Kollektiivin toimintaa tällä hetkellä kantavat yhteisölliset, soveltavat ja toiminnalliset menetelmät, joilla se pyrkii lisäämään alueensa hyvinvointia. Historiallisilla draamaesityksillä, uuden asuinalueen kulttuuritoiminnan luomisella ja ajankohtaisilla työpajoilla kohotetaan myös alueen kulttuurista kantavuutta.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä: