KulttuurikeskusHugo-sali on monipuolinen taiteen ja tapahtumien kotipesä

Teksti Katariina Vestergård ja Sanna Alasaari Kuvat Visio Creative

Kalevan Navetan Hugo-sali.

Maaliskuussa 2020 avautuneen taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan tummanpuhuva Hugo-sali on korona­virustilanteesta huolimatta ollut ahkerassa käytössä ensimmäisen vuotensa ajan. 215-paikkaisessa salissa on koettu vuoden varrella mm. burleskia, perfor­manssia, konsertteja, varjo­teatteria, sirkus­taidetta, kokouksia sekä hääjuhlia.

Sirkusta, teatteria ja burleskia

Tasalattiainen tila on monenlaiseen toimintaan sopiva ja muuntau­tumis­kykyinen. Muunneltava lava ja kalusteet mahdollis­tavat moni­puoliset tilan­käyttö­mahdollisuudet. Salin koko sallii monen­laiset katsomo­ratkaisut, mikä on erityisesti poikkeus­aikana ollut tapahtuma­järjestäjille mieleen.

— Hugo-sali tarjoaa burleski­tapahtumille elegantit, mutta rouheat puitteet. Kokemusta korostaa upea lava­tekniikka ja äänen­toisto. Saliin on helppo luoda intiimi, mutta yhteisöl­linen tunnelma, mikä on burleski­yleisölle yleensä sydämenasia. Ravintola­palveluiden järjes­tämisen helppous on erityinen bonus, Riina Turja Bothnia Burlesquelta kertoo.

Kuuteen metriin kohoava katto ja ripustus­tekniikka mahdol­listavat myös sirkus­toiminnan. Hugo-salissa toteu­tettu ilma-akrobatiavälineiden koeripustus sekä sirkusta ja esine­teatteria yhdistävä Hai 5 – Merenalainen seikkailu -esitys ovat todentaneet salin käyttö­mahdollisuudet myös sirkus­toiminnalle.

— On ollut ilahduttavaa nähdä, että sali soveltuu sekä sirkus­alan ammatti­laisten esitys­käyttöön että harjoitus­tilaksi ryhmille. Mahtavaa, että meillä on nyt Seinäjoella tila, johon voimme kutsua lapsia, nuoria ja oikeas­taan ihan kaiken­ikäisiä nautti­maan sirkus­esityksistä ja kokeilemaan sirkus­toimintaa itse, lasten­kulttuuri­keskus Louhimon ts. lasten­kulttuuri­koordinaattori Tanja Huuskonen kuvailee.

Kuorolaulua ja konsertteja

Hugo-salissa on järjestetty vuoden aikana erilaisia konsertteja niin live­striimauk­sista akustisiin keikkoihin kuin makoilu­konsertteihin. Taide­yliopiston Seinäjoen yksikkö on järjes­tänyt salissa konsert­teja, kokouksia sekä striimauksia.

Tuotantokoordinaattori Jenni Latvan mukaan sali on oival­linen kaiken­laiseen yleisö­toimintaan.

— Eräs muusikko totesi salin olevan itses­sään kuin yksi jäsen kokoon­panoon lisää. Persoonal­linen ja tyylikäs sali sopii tilai­suuteen kuin tilai­suuteen, koska sitä pystyy helposti ”pukemaan” mielei­sekseen, Latva summaa.

Kalevan Navetan Hugo-sali.

Myös kuorolaulu on kajah­tanut Hugo-salissa. Sorja-kuoro on kokenut Hugo-salin akus­tiikan sovel­tuvan erin­omaisesti kuoro­lauluun. Väljä tila on mahdol­listanut turval­lisen laulu­harras­tuksen myös poikkeus­aikana.

— Hugo-salista tekee erityisen sen tunnelma. Kalevan Navettaan tullessa aistii jo hienon ja arvok­kaan kulttuu­risen ympä­ristön. Tunnelmal­lisessa salissa on tarkoitus pitää myös Sorjan kuoro­konsertti, kunhan poikkeus­tilanne sen sallii, kertoo Sorja-kuoron taiteel­linen johtaja Pirjo Kotkaniemi.

Maksuttomia käyttövuoroja

Seinäjoen kaupungin kulttuuri­palvelut avaa seinäjoki­sille taide- ja kulttuuri­yhtei­söille haun Hugo-salin maksut­tomista käyttö­vuoroista. Haun tavoit­teena on valita 1–3 yhteisöä, jolle tarjo­taan enin­tään kolme päivää salin käyttöä veloituk­setta. Ensim­mäinen haku avataan helmi­kuussa 2021.

Hugo tarjoaa! –hakuun voivat osallistua Seinäjoella toimivat taide- ja kulttuuri­yhteisöt. Haku on suun­nattu ensi­sijaisesti sellai­sille tahoille, joilla ei ole taval­lisesti mahdol­lisuutta tapahtuma­tilan vuokraa­miseen. Hakuun voi osal­listua erilai­silla tapahtuma- ja esitys­ideoilla. Tapahtuman tai tilai­suuden tulee olla esitys­tyyppinen ja kerta­luonteinen. Haku ei sovellu esimer­kiksi pitkä­kestoiseen näyttely­toimintaan tai yli kolmesti tois­tuvaan esitys­toimintaan.

Lisätietoa hausta löytyy Kalevan Navetan verkkosivuilta.

Vuokraa Hugo-sali

Hugo-salia vuokrataan yhdis­tyksille, yrityk­sille ja yksityis­henkilöille. Tapahtuma- tai juhla­päivää voi täyden­tää ohjatulla näyttely­opastuk­sella Seinäjoen taidehallin nyky­taide­näytte­lyihin tai navetan histori­asta kertovalla talo­kierroksella. Tilan tarjoi­luista vastaa Ravintola Äärellä Kuppi + Kattila. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta

Kalevan Navetta on Seinäjoen uusi kulttuurikeskus historiallisella Itikanmäellä. Talo kokoaa kattonsa alle joukon taiteen ja kulttuurin toimijoita, jotka tarjoavat mm. näyttelyitä, konsertteja, myyntitapahtumia, ruokaelämyksiä, kerhoja ja kursseja.

Osoite
Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
kalevannavetta.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!