MuseoTyöpaikkana uniikki sairaalamuseo

Teksti Sanna Kattelus Kuva Minna Heinonen

Marianne Viinikka pakkaa Seinäjoen historiaa pahvilaatikoihin.

Mitä museossa tapahtuu silloin, kun ovet ovat kiinni ja näyttää siltä, että talossa ei liiku ketään? Seinäjoen museoiden toimi­pisteitä on ollut viime vuoden aikana suljet­tuina, mutta ei hätää, täällä on täysi touhu päällä! Esimerkiksi Etelä-Pohjan­maan museossa on ollut poikkeuk­sel­lisesti vuoden ajan pahvilaatikko­tehdas, josta laatikot ovat matkanneet Törnävän Piirille Sairaala­museoon. Syy on meille selvä, mutta avataanpas tuotanto­linjamme syitä hiukan.

Museon kokoelmat ovat nyt karttuneet kuin taikaiskusta yli 15 000 esineellä.

Jotta voimme kertoa yleisölle mennei­syy­des­tämme, täytyy olla jotakin mitä näyttää. Ja sitähän on!

Museon kokoelmat ovat nyt karttuneet kuin taika­iskusta yli 15 000 esineel­lä sekä tuhan­silla valo­kuvilla ja arkisto­materi­aalilla, kun Sairaala­museo liitet­tiin osaksi Seinä­joen museoita vuoden 2022 alusta. Aiemmin Sairaala­museon kokonai­suu­desta on vastannut Etelä-Pohjan­maan terveyden­huollon perinne­yhdistys ry. Yhdis­tyksen jäsenet ovat tehneet Törnävän Piirillä sijait­sevaan Sairaala­museoon näyttelyt, joissa kerro­taan etelä­pohja­laisen tervey­den­huollon histori­asta. Autent­tisen leimansa museolle antaa sen sijainti­paikka entisen Törnävän piiri­mieli­sairaalan alueella. Perinne­yhdis­tyksen aktiivi­jäsen Raija Kontiola kertoo elä­västi, kuinka Piirillä on ollut tiivis yhteisö. Sairaala­museota hän on ollut raken­ta­massa työ­uransa aikana myös poti­laiden kanssa osana työtoimintaa.

Sairaalamuseon siirtymistä museon hal­lin­taan on valmis­teltu kolmen vuoden ajan. Se on vaatinut tausta­työtä ja selvit­tä­mistä, jota on tehnyt amanu­enssi Risto Känsälä.

Katastrofin aineksia pahvilaatikoissa

Asiakkaat eivät museo­käyn­nillään yleensä näe mitä kaikkea museossa tehdään. Materi­aalien tallen­taminen kokoel­miin on tästä hyvä esimerkki. Järjeste­tyistä ja luette­loi­duista koko­el­mista on helpompi etsiä esineitä, arkisto­mate­ri­aalia ja kuvia. Museon tehtävä on tallentaa ja säilyttää eilinen ja tämä päivä.

Miten pahvilaatikot sitten liit­tyvät museo­työhön? Museon kokoelmia säily­te­tään arkisto­laati­koissa ja ne varas­toidaan koko­elma­tiloihin. Kun esi­neis­töä otetaan museolla vastaan, se valo­kuva­taan, kirja­taan ja paka­taan huolel­li­sesti talteen tulevia suku­polvia varten. Tule­vai­suudessa esi­neis­töä otetaan esille esi­mer­kiksi näytte­lyissä ja tutki­mus­työssä. Tänä päivänä talle­tetut esineet, haas­tat­telut ja valo­kuvat kertovat ajas­tamme sen, mitä olemme pitäneet tärkeänä nyt. Alueemme sairaa­loiden historiaa on tallen­nettu viime kuukau­sina erityi­sesti Törnävän sairaalan osalta.

Marianne Viinikka pakkaa Seinäjoen historiaa pahvilaatikoihin.

Marianne Viinikka pakkaa Seinäjoen historiaa pahvilaatikoihin.

— Törnävän sairaalan historia on tärkeää säilyttää, sillä sairaalat ovat pala Suomen ja Seinä­joen historiaa, painottaa museo­apu­lainen Marianne Viinikka.

Mariannen työpäivä saattaa olla yllä­tyk­siä täynnä. Taval­lisena päivänä hän luet­teloi tekstii­lejä ja numeroi ne koko­elma­järjes­telmään. Mutta sitten tulee niitä ei niin tavan­omai­sia päiviä. Sairaala­museon koko­elma­työssä hän on päässyt paik­koihin, joihin ei normaa­listi pääse. Yhtenä esi­merk­kinä hän mainitsee sairaalan käytöstä pois­tetun katas­trofi­varaston, jonka sisäl­töä on doku­men­toitu. Marianne kertoo, että siellä säily­tetään esi­merkiksi peit­toja, tyynyjä, vaat­teita ja kodin teks­tii­lejä sekä hoito­välineistöä.

— Katastrofivalmius on tärkeää ja on harvi­naista, että siihen pääsee käsiksi. Näitä asioita ei ihan joka päivä tule ajatelleeksi.

Marianne iloitsee, että Sairaala­museon koko­el­mista löytyy mm. apu­hoita­jien ensim­mäisiä työ­pukuja, jotka ovat harvi­naisia. Onneksi tervey­den­huol­lon ammat­ti­laiset ovat ajoissa huoman­neet tämän ja arvostaneet historiaansa.

Sairaalamuseon ovet ovat avoinna tilauk­sesta ryhmille sekä joka kuu­kauden kolmas keski­viikko klo 15–18, seuraavan kerran 19.1.2022. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Seinäjoen museot

Seinäjoen museoiden tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museon kokoelmiin tallennetaan Etelä-Pohjanmaan alueen kulttuuriperintöä, jota esitellään yleisölle muun muassa näyttelyiden, tapahtumien ja julkaisujen kautta. Seinäjoen museot edistää myös rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä sekä alueen paikallismuseotoimintaa.

Osoite
Etelä-Pohjanmaan museo, Törnäväntie 23
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17
Sairaalamuseo, Björkenheimin puistotie 2

Lisätietoja
seinajoki.fi/museo

Lisää ilmiöitä: