MusiikkiÄänimaisemakävely juhlistaa Siban 30-vuotista taivalta Seinäjoella

Teksti ja kuva Jenni Latva

Feel Seinäjoki on käveltävä kuulokekonsertti Seinäjoen keskustassa

Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön 30-vuotis­juhla­vuoteen koronan tuomat rajoi­tukset toivat omat haas­teensa. Perin­teisen juhla­konsertin sijaan syntyi Feel Seinäjoki, joka on paikka­sidon­nainen ääni­teos Seinä­joen ydin­keskus­tassa. Sen koke­minen on sidottu paik­kaan mutta ei aikaan.

Eteläpohjalaiset äänen ja musii­kin ammat­ti­laiset ovat luoneet jokaisen yksit­täisen teoksen sointi­paikkansa inspi­roi­mana. Reitin varrelle ääni­teoksia ovat teh­neet teat­teri­tai­tei­lija Natalil Lintala, haita­risti Jonna Pirttijoki, trumpe­tisti Jaakko Salminen ja lyömä­soittaja Teemu Vuorela. Taustalla soi Mikko Haapojan luoma keskustan kuulo­kuvaa laajen­tava ääni­mai­sema, joka on teos jo itsessään. Sami Silén on äänit­tänyt ja miksan­nut ääni­mai­se­ma­kävelyn musiikin ja spoken word -osuudet.

Feel Seinäjoki muuntuu kuulijan liik­kuessa. Ääni­mai­sema­kävely on jokai­sella kerralla erilainen, koska äänen lisäksi havait­semme ja huomi­oimme myös ympä­ris­töämme. Näin kokemus ääni­mai­semasta muuttuu esi­mer­kiksi vuoro­kauden, vuoden­aikojen ja sää­tilojen myötä. Koko­nai­suus ei ole kerta­käyt­töi­nen vaan alati muut­tuva ja eri tavoin koettava.

Feel Seinäjoki -ääni­mai­sema­kävely on par­hai­ten koet­ta­vissa paikan päällä matka­puhe­li­mesta kuulok­keiden kautta, mutta teoksen voi kuun­nella myös etänä. Ääni­teos löytyy osoit­teesta feelseinajoki.info. Kuuloke­konsertti on kuun­nel­ta­vissa vuoden 2022 touko­kuuhun saakka. ⧫

11.6.2021–15.5.2022

Feel Seinäjoki

Seinäjoen keskusta

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: