Musiikki18 vuotta Seinäjoen kaupunginorkesterissa

Teksti Janne Ahtonen Kuva Riikka Austen

Huilisti Emilia Alhon soit­toa on kuultu SKORin riveissä jo 18 vuot­ta. Hän on toi­mi­nut or­kes­te­rin hui­lun äänen­joh­ta­jana syys­kuusta 2003 lähtien.

Alhon lapsuuden per­hees­sä musii­killa oli suuri mer­ki­tys. Kotona soi pal­jon koti- ja ulko­mai­nen viih­de­musiikki.

— Isäni lempimusiikkia oli eri­tyi­sesti Elvis Pres­ley ja Beatles. Nuo­ruu­des­saan hän myös lau­loi ja soitti kita­raa monissa bän­deissä. Äitini ei eri­tyi­sem­min har­ras­ta­nut musiik­kia, mutta naut­ti sen kuun­te­lusta ja tans­si­misesta.

Jokakesäinen perinne oli myös katsoa tele­vi­sioista Tango­markkinat.

— Enteellistä taisi ollakin, kun monena kesänä ihas­te­lin Seinä­joen orkes­terin hui­lis­tia ja hänen soit­toansa. Mie­les­täni hui­lussa oli kau­nis ääni ja soi­tin kimal­teli iha­nasti. Soit­ti­meni vaih­tuikin 90-luvun alku­puo­lella pianosta huiluksi.

Huilu tuntui heti omalta soit­ti­melta.

— Sain pian aika kelvol­lisen äänen ja nuo­tin­lu­ku­tai­tokin oli jo ole­massa piano-opin­tojen kautta. Musiik­ki­opis­tosta tie vei Joen­suun kon­ser­va­torioon ja sit­ten Sibe­lius-Aka­temian solis­ti­selle osastolle.

Alho teki opiskelu­ai­koina useita sijai­suuk­sia eri orkes­te­reissa ja koetti onneaan myös koe­soi­toissa. Keväällä 2003 tärp­päsi ja hän sai paikan Seinäjoelta.

— Ensivaikutelma Seinäjoesta ei ollut kovin mai­rit­televa. Pieni matala kau­punki tasai­sessa mai­se­massa tun­tui vie­raalta Pohjois-Kar­jalan met­sien ja vesis­töjen kes­kellä kasva­neelle. Myös pohja­lainen murre ja suo­ruus aiheuttivat aluksi ihme­tystä. Ajat­te­linkin, että kyl­läpä ihmiset tääl­lä louk­kaavat toi­siansa. Kyse ei kui­ten­kaan ole siitä. Asiat vaan sano­taan justihin niin kuin ne ovat. Vuosien mit­taan olen huo­mannut, että tämä­hän on ihan hyvä asia. Eipä­hän jää epäselvyyksiä.

Muusikon vuodet Seinäjoen kaupungin­orkes­terissa ovat olleet antoisia, opet­ta­vaisia ja vaihtelevia.

— Olen saanut tehdä töitä taitavien ja mukavien kolle­gojen kanssa. Orkes­teri­muusikon toi­meen kuuluu myös opetus­vel­vol­lisuutta E-P:n musiikki­opis­tossa. Itse en ole tätä ikinä velvol­li­suudeksi koke­nut: on ollut antoi­saa olla usean nuoren soit­tajan mat­kalla ala­koulu­ikäi­sestä miltei pari­kymp­piseksi. Koen, että soiton­ope­tuksen lisäksi lap­selle ja nuo­relle on mer­ki­tyk­sel­listä saada yksi turval­linen aikui­nen lisää elämäänsä.

Alho on toiminut orkesterin tai­teel­lisesta suun­nit­te­lusta vas­taa­vassa johto­ryh­mässä tammi­kuusta 2015 lähtien.

— Tavoitteenamme on ollut ohjel­miston moni­puo­lisuus, korkea­tasoiset vie­rai­lijat ja eri ikä­ryh­mien huo­mi­oi­minen. Mie­lestäni olemme tässä onnis­tuneet. Orkes­teri on tarjon­nut esi­mer­kiksi kamari-, sin­fonia-, viihde ja las­ten­kon­sert­teja. Sään­nöl­lisen kon­sert­ti­toi­min­nan lisäksi orkes­teri käy soit­ta­massa myös alueen pal­velu­taloissa, kou­luissa, päivä­kodeissa, kirjas­toissa ja ravintoloissa.

Musiikilla on suuri vaikutus ja valtava voima kaiken ikäisiin ja kuntoisiin ihmisiin.

Vuosien varrelta huilistin mieleen on jäänyt monta ainutlaatuista konserttia.

— Tietysti ulkomaan vierailut, vii­mei­sim­pänä viime vuonna 30 vuotta täyt­tä­neen Pohjan­maa-kvin­tetin matka Viet­namiin joulu­kuussa 2018. Soitimme kolme onnis­tu­nutta konsert­tia ja saimme naut­tia paikal­listen upeasta vie­raan­va­rai­suudesta.

Ehkä kaikista mieltä lämmit­tävin muis­to on kuitenkin vuo­sien takaa eräs laitos­kon­sertti ter­veys­kes­kuksen vuodeosastolla.

— Hoitaja kävi sanomassa, että väki on aika huono­kun­toista ja muisti­sai­rasta poruk­kaa. Aloimme soit­tamaan ja sivu­sil­mällä seu­rasin yleisöä. Erään vanhuk­sen sil­mä­kul­masta alkoi valu­maan kyy­neleet, kun soi­timme Akselin ja Elinan häävalssia. Liiku­tuin syvästi tästä itse­kin. Musii­killa on suuri vai­kutus ja val­tava voima kaiken ikäisiin ja kuntoisiin ihmisiin.

Monessa SKORin viime syksyn kon­ser­tissa oli sali täynnä.

— Ihmisillä on selvästi tarve kokoon­tua koke­maan kult­tuuria yhdessä. Mukavaa on myös nähdä ylei­sössä pal­jon nuoria. Terve­tuloa naut­timaan tämän kevään konsert­ti­kat­tauksesta. SKOR kuuluu kaikille! ⧫

Otteita SKORin keväästä

To 20.1.2022 klo 19
Zarzuela!
Seinäjoki-sali

Kurkistus espanjalaiseen musiikkiperinteeseen. Zarzuelaksi kutsutaan kansanomaista espanjalaista musiikkiteatteria, johon kuuluu sekä oopperatyylisiä romansseja että kansantansseja ja ilveilyjä.

To 3.2.2022 klo 19
Myrsky
Seinäjoki-sali

Koko perheen musiikillinen näyttämöteos: Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston oppilaiden sävellykset kohtaavat Seinäjoen lukioteatterin tulkinnan William Shakespearen Myrskystä (1611). Lavalla esiintyvät yhdessä SKOR ja lukiolaislaulajat.

Pe 11.2.2022 klo 19
Lakeuden muusikot 40 v.
Hotelli Alma

Seinäjoen kaupunginorkesteri ottaa ylpeänä osaa Lakeuden muusikot ry:n hulppeaan 40-vuotisjuhlakonserttiin.

To 24.2.2022 klo 18
Lastenkonsertti: Sininen pallo
Seinäjoki-sali

Vuoden 2019 lastenmusiikintekijänä palkittu ja lastenohjelmista tuttu Tuomo Rannankari vie kuulijat tärkeiden asioiden äärelle. Koko perheen konsertin aiheet liikkuvat ystävyydestä ympäristöteemoihin.

To 10.3.2022 klo 19
Pohjanmaa-kvintetti 30 v.
Seinäjoki-sali

SKORin Pohjanmaa-puhallinkvintetti täyttää 30 vuotta. Suuren juhlan kunniaksi kvintetti lähtee juhlakiertueelle, jossa kuullaan mm. kantaesityksenä Artturi Rönkän uunituore oktetto.

To 24.3. klo 19 | Pe 25.3. klo 19
Miljoonasade: Tähtien sinfoniaa
Seinäjoki-sali | Ritz, Vaasa

Seinäjoen ja Vaasan kaupunginorkesterit yhdistävät suomirockin kruununjalokiveksi tituleeratun Miljoonasateen osaksi sinfoniaorkesteria ja hemmottelevat kuulijoita hiteillä neljältä vuosikymmeneltä.

To 31.3.2022 klo 19
Taiteilijavieraana: Duo Tiksola
Seinäjoki-sali

Viulistipariskunta Minna Pensolan ja Antti Tikkasen Duo Tiksola on viuluduo, viulu-alttoviuluduo sekä orkestereita liidaava energinen kaksikko. He ovat juuri aloittaneet Kuhmon kamarimusiikin taiteellisina johtajina.

Pe 8.4.2022 klo 19
Pääsiäisen aikaan
Lakeuden risti

Kapellimestari Juhani Lamminmäen johtamassa pääsiäskonsertissa kuullaan mm. huippusolistien tulkitsema G. B. Pergolesin Stabat Mater, jonka ensimmäistä osaa on kuvailtu täydellisimpänä ja koskettavimpana duettona koskaan.

To 21.4.2022 klo 19
Muusikoiden valinta
Seinäjoki-sali

Nyt soivat orkesterimme muusikoiden toiveet! Yleisön sijaan kysyimme tällä kertaa soittajilta, minkä teoksen he valitsisivat autiolle saarelle vietäväksi.

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Eli SKOR on klassisen musiikin orkesteri, joka taipuu monipuolisesti eri musiikkityyleihin sinfonioista lastenkonsertteihin ja viihteestä nykymusiikkiin. SKOR konsertoi akustisesti loistavassa, nimenomaan musiikkisaliksi suunnitellussa Seinäjoki-salissa. Runkosoittajiston jousikvintetti ja puhallinkvintetti esittävät säännöllisesti niin keskeistä klassista, kuin uudempaakin kamarimusiikkituotantoa. Soittajistoa täydennetään sinfoniakonserteissa ammattimuusikoilla.

Osoite
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Kalevankatu 35
SKORin toimisto, Keskuskatu 32 A

Lisätietoja
skor.fi

Lisää ilmiöitä: