Kulttuurikeskus



Piirillä huokuu ainutlaatuinen kulttuuri-ilmasto

Teksti Iina Åman Kuva Jasmiina Soidinaho

Kai Noramiehen veistos Kolme hanhea

Lähes sata vuotta sitten Seinäjoella alkoi toimia piirimielisairaala. Tänä vuonna tuon sairaalan upeat, valkoi­siksi rapatut raken­nukset tyhjenevät mielen­terveys­potilaista ja -asiak­kaista. Vanha ”piiri” on sulke­utumassa. Samalla uusi kaupungin­osa Piiri availee port­tejaan uusille asioille ja tulijoille.

Piiri on ollut alun perin paikka, jossa ihmi­nen on voinut saada apua ja hoivaa, uutta toivoakin. Piirin levol­lisuutta henki­vässä ympä­ris­tössä ihminen on saanut olla osa ihmisten yhtei­söä: sairas­taa, asua, tehdä työtään, kehit­tyä ja kasvaa. Nyt on meidän aikamme olla osa tätä jatkumoa. Tarina jatkuu histo­riaa vaalien, mutta tässä ajassa ja tule­vaan suuntautuen.

Piiri säilyy ja kehittyy alueena, jonne voi tulla viih­ty­mään ja ulkoi­lemaan, toipu­maan ja voimaan hyvin. Piirillä voi tehdä työtä ja yrittää, asua ja asettua osaksi yhteisöä. Alueen reuna­mille raken­netaan pian uusia koteja. Piirin puu­tarhoja enti­söidään ja muotoil­laan uuteen kukoistukseen.

Monet tahot ovat mukana kehittä­mässä uutta kaupun­gin­osaa. Tähän tarvi­taankin ”koko kylä”: yhdessä me raken­namme Piiristä Seinä­joelle asu­misen, hyvin­voinnin ja vapaa-ajan sekä matkailun helmeä.

Yksi elämän rikkauksista on kyky naut­tia yhdessä­olosta, juh­lista ja naurusta. Tämä rik­kaus on myös osa Piirin histo­riaa. Miten hersy­viä muis­toja onkaan kerätty Seuralan illan­vietoista, yhtei­sistä joulu­juhlista ja piirin alueella asuneiden lasten kolt­tosista! Näitä tari­noita ja myös raken­nusten histo­riaa on tallen­nettu esimerkiksi Piirin muistelu­polun kymmeneen muis­telu­tauluun. Piirin muis­telu­polku tarjoaa tietoa ja viih­dy­kettä vaik­kapa satun­naiselle sunnun­tai­kävelijälle.

Yksi Suomen harvoista sairaala­museoista sijaitsee myös Piirillä. Museoon kannattaa varata riittä­västi aikaa. Museon laajat kokoelmat ja kerto­mukset entis­aikojen hoito­mene­telmistä ja -välineistä tarjoavat elämyksen, jota ei kannata tuhlata kiireeseen.

Voi vain toivoa, että Piirin port­tien avau­tuessa yhä laajem­mille käyttä­jille ja asuk­kaille jokainen alueella kävijä toimisi Piirin arvoja ja sen hoidet­tua ympä­ristöä kunnioit­taen. Piirin miljöön varje­le­minen on viime kädessä kiinni aika­laisista: millai­seksi kukin alueen jättää jälkeensä tuleville.

Piirin hanketta tukee Euroopan maaseutuviraston maaseuturahasto Liiveri. ⧫

 

7.8. + 18.8.2021
Piirin avoimet portit
Piiri

28.8.2021
NuermoFest
Piiri

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Piiri

Piiri on Törnävän vanhalle sairaala-alueelle parhaillaan rakentuva Seinäjoen uusi kaupunginosa. Alueen kulttuurikeskuksena toimivan Verstaan tiloista löytyy useita toimijoita taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin piiristä.

Osoite
Seuralantie 25

Lisätietoja
piirille.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!