MuseoHistorian uusi koti

Teksti Sanna Kattelus Kuva Kristiina peltoniemi

Seinäjoen uusi museokeskus Tiklas

Eteläpohjalaisten arki on sitä kulttuuria, jota me arvostamme ja tallennamme tänään.

Olet juuri keittänyt kahvit, avan­nut uuden maito­purkin ja nautit nyt ilta­päivän hetkestä sika­nisun kera. Mitäs ihmeel­listä tässä nyt on, sehän toistuu viikot­tain? Arki koostuu pienistä hetkistä: ruuasta, musiikista, työstä, harras­tuksista. Se, miten me nyt elämme, on meille museo­laisille tärkeää. On meidän tehtä­vämme huolehtia siitä, että arkemme säilyy tule­ville polville. Etelä­pohja­laisten arki on sitä kult­tuuria, jota me arvos­tamme ja tallen­namme tänään.

 

Museolaiset ovat nyt jännän äärellä. Suunnit­telemme museo­keskus Tiklasta Seinä­joen keskus­taan. Lähi­his­toriamme saa uuden kodin, jossa tuodaan seinä­jokisten arki näky­väksi viime vuosi­kym­menten ajalta.

Museokeskuksessa työskentelemme ensimm­äistä ker­taa saman katon alla. Asiak­kaille on luvassa mielen­kiin­toista sisäl­töä näyt­te­lyiden ja tapah­tumien muodossa. Perus­näyt­telyssä kerromme Seinä­joesta 1950-luvulta eteenpäin ja lapsille on luvassa oma näyttely­tila. Vaihtuvat näyt­telyt vievät vieraansa eri teemoihin vuosit­tain. Museo­kaupan ja kahvilan kyljessä paikal­liset voivat kertoa arjes­taan Pop Up -näyttely­tilassa tai tapah­tumien kautta.

Tavoitteena on luoda koko yhteisön tila, jonne on helppo tulla viet­tämään aikaa. Haluamme, että Seinä­joen museoihin on helppo tutustua. Vasta­vuoroi­sesti haluamme osal­listua Etelä-Pohjanmaan yhtei­söjen toimintaan.

 

Kuva Seinäjoen maakuntakokoelma

Seinäjoen museoiden jättipanostus lasten kulttuurihistoriaan on alkanut

Aikamoinen kaupunki on museo­keskuksen lapsille suun­nattu näyttely­tila. Sen tärkein asiakas­ryhmä on lapset moni­muotoi­sine perheineen, haas­tamme koko perheen leikkiin kanssamme. Leikin kautta tutus­tutaan rautateihin, huoltamoon, kauppaan, tehtaaseen ja moneen muuhun aikuis­ten hommaan. Raken­namme uuteen museo­keskus Tiklakseen AIKAmoisen seik­kailun kulttuuri­perintöön.

Leikittävän näyttelykokonaisuuden suun­nit­telu on aloi­tettu yhdessä tule­vien käyt­täjien kanssa. Tutkija Soile Haapala on ilah­tunut, kuinka riemuis­saan kaupunki­laiset ovat ottaneet vastaan tiedon lapsille suun­natusta museo­toimin­nasta. Lapsi­lähtöiseen näyttely­suunnit­teluun ovat osallis­tuneet yhteis­työ­kumppanimme varhais­kasva­tuksesta ja perus­opetuksesta.

Lapsille ja perheille suunnatun museo­kohteen tärkey­destä viestii myös se, että museo sai toiminnan kehit­tämiseen Museo­virastolta innova­tiivisen avus­tuksen. Sen avulla voimme testata omaa leikki­kenttäämme yhteis­työssä tulevien käyt­täjien kanssa ja suun­nitella museo-opetusta yhdessä.

 

Tervetuloa mukaan museon suunnitteluun!

Museon arjessa eletään tällä hetkellä työn­täyteisiä hetkiä. Voit osallistua museo­keskus Tiklaksen suunnit­telutyöhön esimer­kiksi lahjoit­tamalla palan omaa arkeasi. Haemme näyt­telyyn esineistöä ja kuvia, joiden avulla tuomme esille lähi­historiaa ja arkea. Ja jos epäilyttää, onko ajat­telemasi asia tai esine niin kovin tärkeä, ota yhteyttä. Esineet ja kuvat voivat olla esimer­kiksi urhei­li­joiden arjesta kertovaa esineistöä, olet sitten ammat­tilainen tai penkki­urheilija. Tapah­tumiin ja kökkään liittyvä esineistö on myös erittäin tervetul­lutta. Vai olisiko sinulla Seinä­joen alueesta jokin herkul­linen muisto, jota ei mistään muualta kuule?

Jos olet kiinnostunut lahjoit­tamaan meille muistosi, esineesi tai kuvasi, ota yhteyttä tutkija Riikka Kaivola-Häyryyn: riikka.kaivola-hayry@seinajoki.fi, puh. 044 470 0458. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen museot

Seinäjoen museoiden tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museon kokoelmiin tallennetaan Etelä-Pohjanmaan alueen kulttuuriperintöä, jota esitellään yleisölle muun muassa näyttelyiden, tapahtumien ja julkaisujen kautta. Seinäjoen museot edistää myös rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä sekä alueen paikallismuseotoimintaa.

Osoite
Etelä-Pohjanmaan museo, Törnäväntie 23
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17
Sairaalamuseo, Björkenheimin puistotie 2

Lisätietoja
seinajoki.fi/museo

Lisää ilmiöitä: