Museo100 vuotta yhteisen hyvän eteen

Teksti Vera Lehtomäki Kuva Etelä-Pohjanmaan maakuntakokoelma

Kuva Etelä-Pohjanmaan maakuntakokoelmasta.

Lotta Svärd -järjestö viettää 100-vuotis­juhla­vuot­taan tänä vuonna. Monille lotille jär­jes­töön kuu­luminen ja lottana ole­minen oli kunnia­tehtävä. Lottatoiminta ja -opit saattoivat siirtyä äidiltä tyttärelle. Lotta­toiminta oli yhteinen ja jaettu asia.

Lotta Svärd -järjestö oli aikoinaan maailman suurin naisten aseeton vapaa­ehtoinen maanpuolustusjärjestö suhteutettuna maan väkilukuun. Lotat tekivät merkittävän työn maan­puolus­tuksessa sodissa. Naisia tarvittiin auttamaan ja tekemään työtä niin kuin miehiäkin. Lotta Svärd -järjestö koulutti naisia ja tarjosi työ­mahdol­lisuuksia. Naiset pääsivät työ­elämään, eivätkä olleet enää pelkäs­tään kotia ja lapsia hoitamassa. Lotta Svärd -järjestö loi laaja-alaisen verkoston ja sai organi­soitua toimintaa tehokkaasti. Se järjesti myös tehtävien mukaista koulutusta jäsenilleen.

Olemme Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Lotta Svärd 100 vuotta -näyttelys­sämme pyrkineet kiteyt­tämään Lotta Svärd -järjestön historian ja siihen oleel­lisesti liittyvät esineet ja elementit. Lotta Svärd -järjestön toimin­taan kuului monia yhteen­kuulu­vuuden lujittajia lotta­puvuista lotta­lupaukseen. Yhteisöl­lisyys ja yhteen­kuuluvuus tulee esiin myös näyttelyssä. Kuvissa lotat tekevät yhdessä asioita, toimi­taan yhteisen hyvän eteen. Tämä ajatus yhdessä tekemisestä ja yhteisöl­lisyyden vaalimisesta on yksi osoitus siitä, miten asioita kehi­tetään ja viedään eteenpäin.

Näyttelyssä esitellään myös yksilön näkö­kulmaa erään lotan päivä­kirjan pohjalta toteu­tetulla videolla. Päivä­kirjan kirjoit­taja toimi yli 10 vuotta lotta­tehtävissä. Videon päivä­kirjan otteissa käsi­tellään lääkintä­lotan koke­muksia ja tunte­muksia Seinäjoella talvi­sodan aikaan. Monelle lotalle työ on ollut rankkaa ja lohtua on saatu uskomalla parem­paan huomiseen.

Lämpimästi tervetuloa juhlavuoden näyttelyyn Lotta Svärd 100 vuotta Suojelus­kunta- ja Lotta Svärd -museolle! Olemme avoinna kesä–elokuussa keskiviik­koisin kello 12–18 ja torstaista sunnuntaihin kello 10–16. ⧫

10.3.2021–31.1.2022

Lotta Svärd 100 vuotta

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen museot

Seinäjoen museoiden tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museon kokoelmiin tallennetaan Etelä-Pohjanmaan alueen kulttuuriperintöä, jota esitellään yleisölle muun muassa näyttelyiden, tapahtumien ja julkaisujen kautta. Seinäjoen museot edistää myös rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä sekä alueen paikallismuseotoimintaa.

Osoite
Etelä-Pohjanmaan museo, Törnäväntie 23
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17
Sairaalamuseo, Björkenheimin puistotie 2

Lisätietoja
seinajoki.fi/museo

Lisää ilmiöitä: