KuvataideTaidehallin näyttely tutkii mahdollisuutta toisenlaiseen maailmaan

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen Kuva Heidi Piiroinen / HS

Gustafsson&Haapoja-taiteilijaduo.

Seinäjoen taidehallin syksyn näyt­telyssä keskiössä on sika. Gustafsson&Haa­poja-taitei­lija­duon näytte­lyssä kaikille tuttu eläin on esillä niin ver­taus­kuvana, tuo­tan­non väli­neenä kuin todel­li­sena maail­massa elä­vänä olen­tona. Ääni-instal­laati­osta ja video­teok­sesta koostuva Siat-näyttely nähdään näyt­tely­tila Hallissa, jossa se limit­tyy Itikan­mäen histo­ri­aan ja elä­mään ennen taide- ja kult­tuuri­keskusta. Raken­nuksen, tuol­loin teol­lisuus- ja varasto­käytössä olleen Kalevan Navetan, naapu­rissa toimi 1910-luvulta 80-luvulle teuras­tamo ja myö­hemmin lihan­jalostus­tehdas.

Tämä yhteys korostaa Seinä­joen taide­hallin näyttely­linjauksia.

— Haluamme näyttely­ohjel­mal­lamme tutkia ympä­röi­västä maa­seu­dusta ja sijain­nis­tamme kum­puavia kysy­myksiä yhdis­täen niitä ajan­koh­tai­siin nyky­taiteen ilmiöihin. Näin voim­me taus­toit­taa moni­mut­kai­sia nyky­päi­vän haas­teita ja tuoda esiin tai­teen mer­ki­tystä ja mah­dol­lisuuk­sia yhteis­kun­nassa, taus­toit­taa taide­kuraat­tori Sanna Karimäki-Nuuti­nen näyt­tely­valintaa.

Runollisuus ja dokumentaarisuus kohtaavat

Gustafsson&Haapoja on vuo­desta 2012 toi­minut yhteis­työ, jossa kuva­taitei­lija Terike Haapoja ja kirjai­lija Laura Gustafsson yhdis­tävät runol­lisuuden doku­men­taariseen lähes­tymis­tapaan.

— Aloitimme tutkimalla his­to­riaa ja yhteis­kun­taa tois­ten lajien näkö­kul­masta ja olemme eden­neet pur­ka­maan ihmi­sen ja eläi­men käsit­teitä sekä sitä, miten ne kyt­key­ty­vät rodul­lis­ta­misen, seksis­min ja yhteis­kun­nal­lisen ulos­sul­ke­misen meka­nis­meihin, kerto­vat taiteilijat.

Siat-näytte­lyssä on esil­lä ääni-instal­laatio Waiting Room, jossa kuul­laan elä­mänsä vii­meistä yötä elä­viä sikoja teuras­tamon odotus­huo­neessa. Teos on esillä ensim­mäistä kertaa Suo­messa, aiem­min se on esi­tetty kerran Amster­damissa Zone2Source-galle­riassa. Lisäksi esil­lä on koko­naan uusi, kol­laasi­mainen video­teos, jossa on Gustafsson&Haapojan töille tyypil­liseen tapaan läsnä ajatus uto­piasta ja mahdol­lisuu­desta toisen­lai­seen maailmaan.

— Seinäjoen taidehallin näyt­telyä var­ten teh­dyssä uudessa teok­sessa katso­taan teol­lisen ihmis­yhteis­kunnan ja -kult­tuu­rin harjoit­tamaa teho­maa­talo­utta kuin se olisi men­nei­syyttä. Olemme halun­neet tar­kas­tella kehol­li­suutta, suh­detta luon­toon, maan­käyt­töä, ilmas­ton­muu­tosta sekä väki­vallan meka­nis­meja sikaan liit­ty­vien merki­tys­ten ja raken­teiden kautta. ⧫

29.9.2021—8.1.2022

Siat

Halli

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!