MusiikkiDuo Ohoiva tekee kulttuurista vanhustyötä

Teksti Tero Heinämäki Kuva Katariina Vestergård

Duo Ohoiva eli Tero Heinämäki ja Jenni Lalli

Kulttuuriyhdistys KoHon siipien suojassa toimiva Duo Ohoiva eli teatteri­ohjaaja Tero Heinä­mäki ja gero­nomi Jenni Lalli tekevät kulttuu­rista vanhus­työtä musii­kin kautta. He kiertä­vät hoito­lai­toksia soittaen vanhoja tuttuja lauluja sekä kerä­ten tari­noita, joista syntyy uusia folk-lauluja yhdessä asuk­kaiden kanssa.

— Ikäihmisten kohtaaminen musii­kin äärel­lä on osoit­tau­tunut todella tärkeäksi niin heille itsel­leen kuin myös meille esiinty­jille. Kohtaa­miset eivät koskaan ole yksi­puo­lisia vaan vuoro­vai­ku­tuk­sesta saa esiin­ty­jä­näkin todella paljon, Heinä­mäki ja Lalli kertovat.

Nyt Duo Ohoiva on tuonut näiden kohtaa­misten hedel­miä, taval­listen ihmis­ten tari­noita kaikkien kuul­tavaksi. Duo Ohoivan seitse­män laulun EP Kohta­loita sisäl­tää laulujen muodon saaneita elämän­makuisia tari­noita rakkau­desta, sodasta ja ihan taval­lisesta elämästä.

Kohtaloita-EP:n voi tilata osoitteesta kulttuurikoho@gmail.com hintaan 12 € lähe­tys­kuluineen. Duon live-esiinty­misen tilaa­minen onnis­tuu samasta osoit­teesta. Duo Ohoivan löy­dät myös Facebookista, YouTubesta ja Spotifysta.

Kulttuuriyhdistys KoHo tuottaa kulttuuria myös lapsille

Teatterikaravaani-produktio jatkaa kulkuaan syk­syllä 2021. Teat­teri­kara­vaani on kult­tuuri­yhdistys KoHon ja Laita­kau­pungin orkes­terin kolmi­vuo­tinen, Etelä-Pohjanmaan kult­tuuri­rahaston tuo­tanto­tukea saanut hanke, jonka tavoit­teena on kiertää kolmessa vuo­dessa kaikki Etelä-Pohjan­maan kunnat laaduk­kaalla lapsille ja nuorille suun­na­tulla musiikki­teatterilla.

Ohjelmistossa säilyy kevät­talvella ensi-iltansa saanut lasten­näy­telmä Supermarsu. Paula Norosen käsi­kir­joittama ja Tero Heinämäen drama­tisoima ja ohjaama musiikki­näytelmä kertoo nuoresta Emiliasta, joka saa super­voimia marsun purtua häntä. Näytelmä on hauska ja vauh­dikas kertomus ystävyy­destä ja toisten auttamisesta.

Teatterikaravaanin Supermarsu jatkaa maa­kunnan koulu­kier­tuetta syyskuussa 2021.

Teatterikaravaanin kolmannen vuoden pro­duktio keväällä 2022 tulee olemaan nuori­solle suun­nattu näytelmä, jonka aihet­ta ei ole vielä pal­jastettu. Sen maa­kunta­kiertueen esi­tykset ovat varat­tavissa loppu­syksystä 2021. Kannattaa seurata ilmoit­telua Kulttuuri­yhdistys KoHon netti­sivuilla ja somessa.

Koulukiertueiden esitykset voi tilata niin ikään sähköpostitse osoitteesta kulttuurikoho@gmail.com. ⧫

 

EP
Duo Ohoiva: kohtaloita 
Spofity

Kiertueella syksyllä 2021
Supermarsu
Etelä-Pohjanmaa

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Kulttuuriyhdistys KoHo

KoHo on perustettu vuonna 2014 kehittämään paikallisten ammattilaisten yhteistyötä ja työllisyyttä. Tekemisen pääpaino on paikallisissa aiheissa.

Lisätietoja
kulttuurikoho.fi

Lisää ilmiöitä: