TeatteriKultSi luo merkityksiä arkeen ja juhlaan

Teksti Elina Sipilä

Kulttuurikollektiivi Sillan toimin­ta perustuu teat­terin ja taiteen yhtei­söl­lisiin, sovel­ta­viin ja toimin­nal­li­siin mene­tel­miin, joilla voidaan luoda uusia merki­tyk­siä arkeen, mutta myös erityis­tilaisuuksiin.

KultSi tarjoaa moni­puoli­sesti eri­laista työpaja- ja esitys­toimintaa teatterin, sirkuksen sekä yhteisö- ja kuva­taiteen alueilla.

Tilaajan toiveiden mukaan on mahdol­lista suun­ni­tella mm. työ­hyvin­vointi­työpajoja, luentoja sekä muita esitys­kokonai­suuksia virkis­tys­päiviin, tapah­tumiin ja tilaisuuksiin.

Lisätietoa KultSin työpaja- ja esitys­tarjon­nasta löytyy yhdis­tyksen verkkosivuilta. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Kulttuurikollektiivi Silta

Kulttuurikollektiivi Silta on Seinäjoella toimiva monimuotoinen taiteenalojen yhdistys, joka tuottaa kulttuurihyvinvointia teatterin, taiteen ja työpajojen muodossa. KultSi toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan alueella, yhteistyössä eri tahojen toimijoiden kanssa. Kollektiivin toimintaa tällä hetkellä kantavat yhteisölliset, soveltavat ja toiminnalliset menetelmät, joilla se pyrkii lisäämään alueensa hyvinvointia. Historiallisilla draamaesityksillä, uuden asuinalueen kulttuuritoiminnan luomisella ja ajankohtaisilla työpajoilla kohotetaan myös alueen kulttuurista kantavuutta.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!