TeatteriKultSi luo merkityksiä arkeen ja juhlaan

Teksti Elina Sipilä

Kulttuurikollektiivi Sillan toimin­ta perustuu teat­terin ja taiteen yhtei­söl­lisiin, sovel­ta­viin ja toimin­nal­li­siin mene­tel­miin, joilla voidaan luoda uusia merki­tyk­siä arkeen, mutta myös erityis­tilaisuuksiin.

KultSi tarjoaa moni­puoli­sesti eri­laista työpaja- ja esitys­toimintaa teatterin, sirkuksen sekä yhteisö- ja kuva­taiteen alueilla.

Tilaajan toiveiden mukaan on mahdol­lista suun­ni­tella mm. työ­hyvin­vointi­työpajoja, luentoja sekä muita esitys­kokonai­suuksia virkis­tys­päiviin, tapah­tumiin ja tilaisuuksiin.

Lisätietoa KultSin työpaja- ja esitys­tarjon­nasta löytyy yhdis­tyksen verkkosivuilta. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Kulttuurikollektiivi Silta

Eli KultSi kiertää Etelä-Pohjanmaan alueella esittämässä soveltavan taiteen produktioitaan ja tuottaa yhteisöllistä toimintaa ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. KultSi on Improaallon ohella tuttu koulukiusaamista ehkäisevistä ja tyhypajoista sekä kehitysvammaisten teatteriharrastajien Kuningasryhmästä. Tilattavissa on impron lisäksi tyhy-, teatteri- ja sirkustyöpajoja sekä esittäviä, osallistavia ja draamallisia sisältöjä.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä: