TeatteriPoikkeusaikoina aidon kohtaamisen ja onnen hetkien merkitys korostui

Teksti Juulia Soidinaho Kuva Jasmiina Soidinaho

Improaalto

Teatteri Hysteria syntyi halusta luo­da oma teat­teri alueen vaihto­ehtoi­sille esityk­sille. Seinä­joella oli pitkään vaikut­tanut useampi ammat­ti­vetoinen ryhmit­tymä, joka tuot­ti esi­tyksiä ja draama­kier­roksia niin museoihin, kesä­teat­teri­lavoille kuin koului­hinkin. Vaihtuvat harjoitus- ja esitys­tilat loi­vat monelle alan toimi­jalle epä­vakaan työs­ken­tely­alustan. Niinpä vapaalla ken­tällä toimi­nut Impro­aalto otti hal­tuunsa Piiriltä tilan, joka muok­kaantui syk­syllä 2019 teat­terin, tai­teen ja tapah­tumien tilaksi. Sitten vuon­na 2020 kaikki pysäh­tyi, mutta vain hetkeksi.

Teatteri Hysteria on poik­keus­ai­koina onnis­tunut luo­maan tii­viin yhtei­sön ja lämmin­henki­sen suh­teen asiakas­kuntaan. Impro­vi­saa­tio­kurs­seille on eksy­nyt uusia osal­lis­tujia kaikista ikä­luo­kista yhdessä naura­maan ja naut­ti­maan het­kestä. Asia­kas­rajoi­tuksin jär­jes­tetyt esi­tykset ovat olleet lop­puun­myy­tyjä ja kat­sojat aidon onnel­lisia esi­tyk­siin päästessään.

Teatteri Hysteria on onnis­tunut luo­maan pieniä, mutta tärkeitä juhlia asiak­kaille. Ja samalla yri­tyksen työn­teki­jöi­den määrä on hitaasti vakiin­tunut ja jopa kas­vanut. Teatteri Hys­terian perheessä on nyt lähes toista­kymm­entä työn­tekijää toteut­ta­massa kult­tuuria, taidetta, tapah­tumia, juh­lia ja työ­pajoja. Pysäh­ty­neessä maail­massa on syn­tynyt myös val­tava halu ilah­duttaa kat­sojia, luoda heille merki­tyk­sel­lisiä het­kiä ja aut­taa heitä löy­tämään kohtaamisia.

Syksyllä Teatteri Hysteria tuo ilon, naurun ja koh­taa­misen takaisin. Syys­kauden aloit­taa humo­ris­tinen Naapuri­kyylät-kome­dia, jossa seura­taan eläköi­tyneen paris­kunnan seik­kai­luja rappu­käy­tä­vissä ja naa­purien ovi­sil­mien takana. Myö­hem­min syys­kau­della Teatteri Hys­teria tuo takaisin ohjel­mis­toon suosi­tun Hun­nin­golla-musiik­ki­näy­telmän, joka toteu­tet­tiin lop­puun­myy­tyinä esi­tyksinä syk­syllä 2020 Tuuli­voima-kuoron kanssa. Myös lop­puun­myydyt Piirin Murha­mys­teeri-illal­liset saa­vat jatkoa pikku­jouluaikaan.

Lisäksi Teatteri Hysteria tar­joaa yri­tyk­sille ja toimi­joille työ­hyvin­voin­ti­työ­pajoja ja kaikille kiin­nos­tu­neille impro­vi­saa­tio­kursseja. Teat­teri Hys­terian kautta voi jat­kossa vuok­rata juhla­tilat Hyste­ri­asta sekä Seura­lasta. Myös Impro­aallon tilaus­keikat tuo­vat takuu­varmaa iloa työ­poru­kan pikku­jouluihin.

Me olemme täällä. Valmiina teitä varten. ⧫

 

13.8.–15.10.2021
Naapurikyylät
Teatteri Hysteria

2.–17.10.2021
Hunningolla
Teatteri Hysteria

12.–27.11.2021
Murhamysteeri-illalliset
Teatteri Hysteria

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Teatteri Hysteria

Teatteri Hysteria on teatteri-, taide- ja tapahtumatila, joka tarjoaa Piirin alueella monipuolista kulttuuria koko illan improvisaatioesityksistä erilaisiin ajankohtaisiin näytelmiin. Hysteria tuottaa myös työhyvinvointi- ja koulutuspalveluja.

Osoite
Seuralantie 25

Lisätietoja
hysteria.fi

Lisää ilmiöitä: